Pro­win­cja Onta­rio infor­mu­je że na sze­ściu odcin­kach  auto­strad  ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści do 110 kilo­me­trów na godzi­nę zosta­ną utrzy­ma­ne na stałe

W 2019 r. pro­win­cja uru­cho­mi­ła pro­jekt pilo­ta­żo­wy mają­cy na celu zwięk­sze­nie pręd­ko­ści na nie­któ­rych odcin­kach auto­strad w całej pro­win­cji, a  i te ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści zosta­ną wpro­wa­dzo­ne na sta­łe od 22 kwietnia.

Doty­czy to odcin­ka Queen Eli­za­beth Way z Hamil­ton do St. Catha­ri­nes, auto­stra­dy 402 z Lon­don do Sar­ni, auto­stra­dy 417 z Otta­wy do gra­nic Quebe­cu, a tak­że z obsza­ru Kana­ta do Arn­prior, auto­stra­dy 401 z Wind­sor do Til­bu­ry oraz auto­stra­dy 404 od New­mar­ket do Woodbine.

reklama

Onta­rio ogła­sza rów­nież wpro­wa­dze­nie prób­ne­go ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści do 110 km/h na dwóch nowych obsza­rach, na auto­stra­dzie 400 z Mac­Tier do Nobel oraz na auto­stra­dzie 11 z Ems­da­le do South River.

Sześć innych pro­win­cji rów­nież ma ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści prze­kra­cza­ją­ce 100 kilo­me­trów na godzi­nę na odcin­kach nie­któ­rych autostrad.