DesRo­siers Auto­mo­ti­ve Con­sul­tants (DAC) poda­ło, że sprze­daż samo­cho­dów w Kana­dzie spa­dła w mar­cu o 20 proc. wzglę­dem tego same­go mie­sią­ca ubie­głe­go roku. Sprze­da­no 140 460 nowych lek­kich pojaz­dów – to mniej niż rok wcze­śniej, ale pra­wie o 100 000 sztuk wię­cej niż w lutym 2022.

W całym pierw­szym kwar­ta­le sprze­daż lek­kich samo­cho­dów osią­gnę­ła 330 000 sztuk, czy­li była o 12,7 proc. niż­sza niż w pierw­szym kwar­ta­le roku 2021 (kie­dy to sprze­da­no 378 700 samo­cho­dów). Zakoń­czo­ny wła­śnie kwar­tał wypadł dobrze tyl­ko w seg­men­cie samo­cho­dów luk­su­so­wych. Porsche odno­to­wał wzrost sprze­da­ży o 28,6 proc., Lexus o 5,7 proc., a Audi o 4,8 proc.

Andrew King z DesRo­siers komen­tu­je, że wynik z ubie­głe­go mie­sią­ca nie jest dla nie­go zasko­cze­niem. Pod­kre­śla, że wyni­ki sprze­da­ży w mar­cu 2021 były bar­dzo dobre i posta­wi­ły poprzecz­kę wyso­ko. Był to też ostat­ni mie­siąc dobrej sprze­da­ży przed tym, jak zaczę­ły dawać się we zna­ki bra­ki na ryn­ku pół­prze­wod­ni­ków. Pro­ble­my z zaopa­trze­niem wciąż nie zosta­ły rozwiązane.

reklama