Cana­da Reve­nue Agen­cy zapew­nia, że nie zapo­mi­na o podat­ni­kach, któ­rzy wypeł­nia­ją roz­li­cze­nie w for­mie papie­ro­wej. Fiskus od lat prze­ko­ny­wał do przej­ścia na for­mę elek­tro­nicz­ną jako szyb­szą i prost­szą, ale część Kana­dyj­czy­ków wciąż woli tra­dy­cyj­ny for­mu­larz. Czę­sto są to oso­by, w przy­pad­ku któ­rych od wysła­nia roz­li­cze­nia zale­ży otrzy­ma­nie zasił­ków — na przy­kład senio­rzy cze­ka­ją­cy na Old Age Secu­ri­ty, rodzi­ce, któ­rym przy­słu­gu­je Cana­da Child Bene­fit, oso­by roz­li­cza­ją­ce się po raz pierw­szy, a tak­że te naj­sła­biej zarabiające.

Z tego powo­du CRA wpro­wa­dzi­ło zmia­ny w porad­ni­ku dla podat­ni­ków, by jesz­cze bar­dziej upro­ścić język. Doda­no też infor­ma­cje o nowych zasił­kach oraz listę nie­zbęd­nych doku­men­tów, by oso­ba wypeł­nia­ją­ca for­mu­larz nie zapo­mnia­ła o żad­nym załączniku.

Agen­cja podat­ko­wa sza­cu­je, że w tym roku wpły­nie oko­ło dwóch milio­nów papie­ro­wych roz­li­czeń. Łącz­nie w Kana­dzie poda­tek docho­do­wy roz­li­cza 26 milio­nów osób. CRA spo­dzie­wa się, że for­mu­la­rze papie­ro­we będą funk­cjo­no­wać jesz­cze przez jakieś 20 lat.

W ponie­dzia­łek w cen­trów infor­ma­cyj­nych roz­po­czę­li pra­cę nowi urzęd­ni­cy. Godzi­ny pra­cy info­li­nii są wydłu­żo­ne. Zatrud­nio­no też dodat­ko­we oso­by do spraw­dza­nia papie­ro­wych for­mu­la­rzy. Roze­sła­no 1,6 milio­na porad­ni­ków w for­mie ksią­żecz­ki. CRA przy­po­mi­na rów­nież, że ist­nie­je moż­li­wość roz­li­cze­nia przez tele­fon. Może to być korzyst­ne dla osób, któ­rych docho­dy nie­wie­le się zmie­ni­ły, np. dla seniorów.