Naj­waż­niej­sze ame­ry­kań­skie zgro­ma­dze­nie kon­ser­wa­tyw­ne, opar­te na ide­ałach wol­no­ści oso­bi­stej i ogra­ni­czo­ne­go rzą­du, zbie­ra się w przy­szłym mie­sią­cu w Buda­pesz­cie, aby uczcić doko­na­nia Vik­to­ra Orbana.

Głów­nym mów­cą na majo­wym spo­tka­niu Kon­ser­wa­tyw­nej Kon­fe­ren­cji Akcji Poli­tycz­nych (CPAC)  będzie pre­mier Węgier, któ­ry  w nie­dzie­lę z dużą prze­wa­gą wygrał ponow­nie wybo­ry, a któ­re­go Unia Euro­pej­ska oskar­ża o ogra­ni­cza­nie nie­za­leż­no­ści mediów i sądownictwa.

Węgry przy­stą­pi­ły do ​​unij­nych sank­cji nało­żo­nych na Moskwę w odpo­wie­dzi na rosyj­ską inwa­zję na Ukra­inę, ale Orban powstrzy­mał się od bez­po­śred­niej kry­ty­ki Puti­na, zaka­zał dostaw bro­ni przez Węgry na sąsied­nią Ukra­inę i sprze­ci­wił się pro­po­zy­cjom sank­cji UE na rosyj­ski gaz ziem­ny i ropę

Spo­tka­nie na Węgrzech odzwier­cie­dla wie­lo­let­nie dąże­nie orga­ni­za­to­rów CPAC, Ame­ry­kań­skiej Unii Kon­ser­wa­tyw­nej (ACU), do pro­mo­wa­nia kon­ser­wa­tyw­nej jed­no­ści ponad gra­ni­ca­mi. Jesie­nią ubie­głe­go roku podob­ne spo­tka­nie CPAC odby­ło się w Bra­zy­lii, na zapro­sze­nie tam­tej­sze­go  pre­zy­den­ta Bra­zy­lii Jaira Bolsonaro.

Rzecz­nik Orbána nazwał kry­ty­kę UE pod adre­sem węgie­re­skie­go lide­ra jako moty­wo­wa­ną ide­olo­gicz­nie w ramach dłu­go­trwa­łej  „kam­pa­nii pro­wo­ka­cji i polo­wa­nia na cza­row­ni­ce” pro­wa­dzo­nej przez libe­ral­ne elity.

Wie­lu ameryka.skich kon­ser­wa­ty­stów podzi­wia Orba­na za wyko­rzy­sta­nie swo­jej poli­tycz­nej pozy­cji do for­so­wa­nia kon­ser­wa­tyw­ne­go pro­gra­mu wal­ki z neo­mark­si­stow­ską rewo­lu­cją kulturową.

CPAC Hun­ga­ry, zapla­no­wa­ny na 18–20 maja, jest pierw­szym spo­tka­niem w Euro­pie i pią­tym zagra­nicz­nym spo­tka­niem od cza­su, gdy ACU po raz pierw­szy zor­ga­ni­zo­wa­ła kon­fe­ren­cję za gra­ni­cą, w Japo­nii w 2017 roku.

Orban był pierw­szym euro­pej­skim przy­wód­cą, któ­ry poparł kan­dy­da­tu­rę Trum­pa na pre­zy­den­ta w 2016 roku. Nale­ży do przy­wód­ców, któ­rych Trump publicz­nie wychwa­lał. Trump nie­daw­no poparł Orba­na w węgier­skich wybo­rach 3 kwiet­nia, któ­re Orban wygrał z 53% gło­sów prze­ciw­ko sze­ścio­par­tyj­nej koalicji.

Począt­ko­wo uwa­ża­no, że woj­na na Ukra­inie zaszko­dzi kam­pa­nii Orbána ze wzglę­du na jego rela­cje z Puti­nem, Orbán mimo to zwyciężył.

Prze­ciw­ni­cy Orbána przed­sta­wia­ją go jako auto­ry­tar­ne­go lide­ra, któ­ry wyko­rzy­stu­je wła­dzę do osła­bia­nia demo­kra­cji i nagra­dza­nia kole­siów. Unia Euro­pej­ska zamro­zi­ła ostat­nio 7,2 miliar­da euro (7,9 miliar­da dola­rów) dota­cji dla Węgier i zagro­zi­ła wstrzy­ma­niem kolej­nych miliar­dów, o ile nie wpro­wa­dzi reform, takich jak “wzmoc­nie­nie nie­za­leż­no­ści sądownictwa”.

Rzecz­nik Orbána nazwał wstrzy­ma­nie fun­du­szy UE obu­rza­ją­cym i nie­uza­sad­nio­nym, zwłasz­cza że Węgry zma­ga­ją się ze skut­ka­mi woj­ny w sąsied­nim kra­ju i przyj­mu­ją set­ki tysię­cy uchodźców.

Orban przed­sta­wia sie­bie jako chrze­ści­jań­skie­go obroń­cę euro­pej­skie­go dzie­dzic­twa. Sto­su­je poli­ty­kę anty­imi­gra­cyj­ną, aby ode­przeć muzuł­mań­skich migran­tów i odrzu­ca libe­ral­ne unij­ne sta­no­wi­sko w kwe­stiach spo­łecz­nych, takich jak pra­wo do adop­cji dzie­ci przez pary homo­sek­su­al­ne. „Orban, w prze­ci­wień­stwie do wie­lu naszych kon­ser­wa­tyw­nych poli­ty­ków, rozu­mie, że wal­czy­my w obro­nie naszej cywi­li­za­cji twier­dzi Rod Dre­her, felie­to­ni­sta The Ame­ri­can Conservative

Miklos Szan­tho, któ­ry kie­ru­je Cen­trum Praw Pod­sta­wo­wych, think tan­kiem, któ­ry orga­ni­zu­je kon­fe­ren­cję wska­zał w wywia­dzie dla Reu­te­ra wspól­ne inte­re­sy kon­ser­wa­ty­stów na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej: „nasze judeo-chrze­ści­jań­skie dzie­dzic­two, toż­sa­mość naro­do­wa, suwe­ren­ność pań­stwa, rodzi­na jako natu­ral­ny zwią­zek  męż­czy­zny i kobiety”.

Szan­tho zapo­wie­dział, że CPAC Węgry przy­cią­gnie wybit­nych kon­ser­wa­tyw­nych poli­ty­ków i inte­lek­tu­ali­stów z całe­go świata.