Pomi­mo ponad dwóch lat histe­rii, dane z 1 kwiet­nia poka­zu­ją, że zale­d­wie dzie­więć pro­cent Kana­dyj­czy­ków kie­dy­kol­wiek cho­ro­wa­ło na COVID-19, a z tych, któ­rzy pra­wie 99 pro­cent wyzdro­wia­ło — czy­ta­my na por­ta­lu life­si­te news

Według narzę­dzia do śle­dze­nia przy­pad­ków COVID uży­wa­ne­go przez głów­ny por­tal medial­ny Glo­bal News, z popu­la­cji ponad 38 milio­nów tyl­ko 3,4 milio­na Kana­dyj­czy­ków zara­zi­ło się koro­na­wi­ru­sem  od począt­ku tak zwa­nej pan­de­mii. Nawet przy uzna­niu donie­sień o zawy­żo­nych licz­bach zgo­nów – aż o 30 pro­cent w naj­bar­dziej zalud­nio­nej pro­win­cji Onta­rio – zale­d­wie 1,08 pro­cent z tych dzie­wię­ciu pro­cent, któ­re zara­zi­ły się wiru­sem, fak­tycz­nie zmar­ło, co sta­no­wi 0,09 pro­cent populacji.

„Przy­pad­ki” COVID opie­ra­ją się na pozy­tyw­nych testach na wiru­sa, więc moż­li­we jest, że znacz­nie wyż­szy odse­tek Kana­dyj­czy­ków zara­ził się wiru­sem, ale nigdy nie uzy­skał na nie­go pozy­tyw­nych wyni­ków, co spra­wi­ło­by, że śmier­tel­ność wiru­sa była­by jesz­cze niższa.

reklama

W Nowym Brunsz­wi­ku, pro­win­cji, w któ­rej rząd na krót­ko zezwo­lił skle­pom spo­żyw­czym na nie wpusz­cza­nie osób nie­szcze­pio­nych, tyl­ko 358 miesz­kań­ców zmar­ło z powo­du koro­na­wi­ru­sa w cią­gu tego całe­go dwu­let­nie­go okresu.

Pomi­mo mini­mal­ne­go wpły­wu COVID, każ­da pro­win­cja w Kana­dzie nało­ży­ła suro­we ogra­ni­cze­nia, w tym obo­wiąz­ko­we nosze­nie masek w pomiesz­cze­niach, ogra­ni­cze­nia pojem­no­ści firm, man­da­ty na szcze­pion­ki dla pra­cow­ni­ków rzą­do­wych oraz pasz­por­ty szcze­pio­nek dla restau­ra­cji, barów i innych obiektów

Pod­czas gdy wszyst­kie pro­win­cje od tego cza­su wyco­fa­ły się lub ogra­ni­czy­ły swo­ją poli­ty­kę zwią­za­ną z COVID, rząd fede­ral­ny pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au nadal dys­kry­mi­nu­je nie­szcze­pio­nych, utrzy­mu­jąc  wymóg, aby wszy­scy pra­cow­ni­cy fede­ral­ni i wszy­scy oby­wa­te­le podró­żu­ją­cy dro­gą powietrz­ną, kole­ją, lub morzem, byli „w peł­ni zaszczepieni”.

Dzie­je się tak pomi­mo rosną­ce­go  zbio­ru  danych  wska­zu­ją­cych , że naka­zy szcze­pie­nia i pasz­por­ty szcze­pion­ko­we oka­za­ły się  nie­uda­ną stra­te­gią  wal­ki z COVID.

Wie­lu uwa­ża takie naka­zy za rażą­cy atak na wol­ność jed­nost­ki, zupeł­nie   nie­po­trzeb­ny, bio­rąc pod uwa­gę wyso­ką prze­ży­wal­ność COVID-19   wśród więk­szo­ści grup, jego obec­nie rozu­mia­ne  mini­mal­ne ryzy­ko bez­ob­ja­wo­we­go roz­prze­strze­nia­nia się oraz bada­nia wska­zu­ją­ce, że natu­ral­na odpor­ność po infek­cji jest  znacz­nie lep­sza niż odpor­ność wywo­ła­na szczepionką .

za life­si­te news