Pre­mier Onta­rio Doug Ford ogło­sił w śro­dę pakiet wspar­cia  dla ukra­iń­skich rodzin, któ­re pla­nu­ją prze­nieść się do Onta­rio, o war­to­ści 300 milio­nów dolarów.

Ford  powie­dział, że spo­dzie­wa się, iż w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach pro­win­cja przyj­mie ponad 40 000 uchodźców.

„W śro­do­wym ogło­sze­niu zawar­to bez­płat­ny dostęp do miesz­kań  za pośred­nic­twem agen­cji usług osie­dleń­czych i ukra­iń­skich orga­ni­za­cji spo­łecz­nych. Ford powie­dział, że jeśli zaj­dzie taka potrze­ba, rodzi­ny ucie­ka­ją­ce z Ukra­iny mogą zostać zakwa­te­ro­wa­ne w hote­lach, dopó­ki nie będzie wię­cej kwa­ter długoterminowych.

reklama

Oso­by indy­wi­du­al­ne i rodzi­ny mogą rów­nież uzy­skać dostęp do bez­płat­ne­go ubez­pie­cze­nia OHIP w zakre­sie usług opie­ki zdro­wot­nej i wspar­cia w zakre­sie zdro­wia psy­chicz­ne­go, któ­rych mogą potrze­bo­wać pod­czas poby­tu w pro­win­cji, w tym porad doty­czą­cych traumy.

Rów­nież ukra­iń­scy ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich będą mogli bez­płat­nie uczęsz­czać do szkół publicznych.

W zeszłym mie­sią­cu rząd fede­ral­ny ogło­sił kana­dyj­sko-ukra­iń­skie zezwo­le­nie na podróż w nagłych wypad­kach (CUAET) – spe­cjal­ny śro­dek, któ­ry pozwa­la Ukra­iń­com i człon­kom ich rodzin na bez­płat­ny, prze­dłu­żo­ny tym­cza­so­wy sta­tus w Kana­dzie na pra­cę, naukę i życie do cza­su, gdy będą mogli bez­piecz­ne wró­cić do domu.

Ford powie­dział, że nie jest jasne, ilu Ukra­iń­ców do tej pory przy­by­ło do Onta­rio, ale sły­szał że wie­lu prze­by­wa u przy­ja­ciół i rodzi­ny. Dodał, że cho­ciaż pro­win­cja spo­dzie­wa się przy­jąć tyl­ko 40 tys. uchodź­ców, ogło­szo­ne dziś wspar­cie moż­na w razie potrze­by rozszerzyć.

Ponad 375 000 osób pocho­dze­nia ukra­iń­skie­go miesz­ka w Ontario