Rocz­na sto­pa infla­cji osią­gnę­ła w mar­cu 6,7 pro­cent, jest to naj­szyb­szy wzrost wskaź­ni­ka cen kon­sump­cyj­nych rok do roku od stycz­nia 1991 r., podał w śro­dę Sta­ti­stics Canada.

W lutym infla­cja wyno­si­ła 5,7 proc.

Znacz­ną część wzro­stu w mar­cu sta­no­wią wyż­sze ceny na sta­cjach paliw, ponie­waż ceny ben­zy­ny wzro­sły o 39,8 pro­cent w porów­na­niu z tym samym mie­sią­cem rok wcześniej.

REKLAMA

Wskaź­nik cen kon­sump­cyj­nych wzrósł­by o 5,5 pro­cent rok do roku, gdy­by wyklu­czyć ben­zy­nę z obliczeń.

Agen­cja wyja­śnia że ​​w mar­cu pre­sja ceno­wa była sil­na z powo­du gorą­ce­go ryn­ku miesz­ka­nio­we­go w kra­ju, ogra­ni­czeń w łań­cu­chu dostaw i woj­ny na Ukra­inie, któ­ra wpły­nę­ła na ceny ropy i żywności.

Ceny w skle­pach spo­żyw­czych wzro­sły o 8,7 pro­cent rok do roku, co jest naj­szyb­szym rocz­nym tem­pem od mar­ca 2009 roku, do cze­go przy­czy­nił się naj­więk­szy rocz­ny wzrost cen nabia­łu i jaj od lute­go 1983 roku.

Inwa­zję Rosji na Ukra­inę obwi­nia­no rów­nież za sko­ko­wy wzrost cen maka­ro­nów , któ­re rosły w naj­szyb­szym rocz­nym tem­pie od czerw­ca 1990 roku.

Rosja i Ukra­ina są głów­ny­mi eks­por­te­ra­mi pszenicy.

Według pro­win­cji Sta­ti­stics Cana­da wzrost był naj­bar­dziej wyraź­ny na Wyspie Księ­cia Edwar­da, gdzie ceny wzro­sły o 8,9 pro­cent rok do roku.

Ponie­waż ceny rosły szyb­ciej w uję­ciu rocz­nym w mar­cu, śred­nie staw­ki godzi­no­we wzro­sły o 3,4 pro­cent, ale nadal dale­ko w tyle za infla­cją i nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­jąc na siłę nabyw­czą konsumentów.

W zeszłym tygo­dniu Bank Kana­dy pod­niósł swo­ją głów­ną sto­pę pro­cen­to­wą o pół punk­tu pro­cen­to­we­go, pod­no­sząc refe­ren­cyj­ną sto­pę pro­cen­to­wą do jed­ne­go pro­cen­ta z ostrze­że­nia­mi, że kolej­ne pod­wyż­ki stóp mają nastą­pić w tym roku.