Depar­ta­ment obro­ny naro­do­wej obie­cu­je prze­pro­wa­dzić grun­tow­na rewi­zję kana­dyj­skiej misji na Ukra­inie po tym, jak w paź­dzier­ni­ku 2021 w rapor­cie Geo­r­ge Washing­ton Uni­ver­si­ty stwier­dzo­no, iż Kana­dyj­czy­cy pod­czas ope­ra­cji UNIFIER szko­li­li ukra­iń­skich eks­tre­mi­stów. Cho­dzi o gru­pę Cen­tu­ria mają­cą związ­ki ze skraj­nie pra­wi­co­wym ruchem azowskim.

Kana­dyj­ska armia stwier­dzi­ła, że jest zanie­po­ko­jo­na donie­sie­nia­mi i zaprze­czy­ła, jako­by wie­dzia­ła cokol­wiek o uczest­nic­twie eks­tre­mi­stów w szko­le­niu. Doda­ła, że nie ma obo­wiąz­ku spraw­dza­nia żoł­nie­rzy szko­lo­nych w innych państwach.

W kolej­nym mie­sią­cu Otta­wa Citi­zen usta­li­ło, że przed­sta­wi­cie­le Kana­dy spo­tka­li się z dowódz­twem puł­ku Azow w 2018 roku. Nie powie­dzie­li jed­nak nic na temat neo­na­zi­stow­skich prze­ko­nań jed­nost­ki, mimo że o nich wie­dzie­li. Kana­dyj­czy­cy oba­wia­li się raczej, że spo­tka­nie zosta­nie ujaw­nio­ne przez media. Zdję­cia ze spo­tka­nia poja­wi­ły się potem w inter­ne­cie i mia­ły być wyko­rzy­sta­ne przez pułk do dzia­łań propagandowych.

reklama

Rząd fede­ral­ny wydał ponad 890 milio­nów dola­rów na szko­le­nia Ukra­iń­ców w ramach ope­ra­cji UNIFIER. Powta­rzał, że nie szko­lił i nie będzie szko­lił żoł­nie­rzy zwią­za­nych z puł­kiem Azow.

Co inne­go wyni­ka jed­nak z doku­men­tów zgro­ma­dzo­nych przez Radio Cana­da, zwią­za­nych z kana­dyj­ską misją. Zna­le­zio­no dowo­dy na uczest­nic­two żoł­nie­rzy z puł­ku Azow w ćwi­cze­niach pro­wa­dzo­nych przez CAF w 2020 roku w Zło­czo­wie na Zachod­niej Ukrainie.

Rzecz­nik pra­so­wy puł­ku Azow prze­ka­zał CTVNews, że pułk jako gru­pa był wyklu­czo­ny z ćwi­czeń pod okiem kana­dyj­skich instruk­to­rów w cza­sie ope­ra­cji UNIFIER. Przy­go­to­wa­li jed­nak sami pro­gram ćwi­czeń i byli instruk­to­ra­mi w cen­trum szko­le­nio­wym Gwar­dii Naro­do­wej Ukra­iny. Rzecz­nik nie odniósł się do pytań o uczest­nic­two poje­dyn­czych człon­ków puł­ku w ćwi­cze­niach w ramach ope­ra­cji UNIFIER.

Dowód­ca puł­ku Kyry­lo Ber­kal w mediach spo­łecz­no­ścio­wych pisze o człon­kach puł­ku szko­lo­nych przez kana­dyj­skich instruk­to­rów. w 2019 roku.

Rzecz­nik pra­so­wy CJOC (Cana­dian Joint Ope­ra­tions Com­mand) oświad­czył, że na począt­ku mie­sią­ca wszy­scy człon­ko­wie kana­dyj­skiej armii uczest­ni­czą­cy w ope­ra­cji UNIFIER zosta­li prze­szko­le­ni w zakre­sie roz­po­zna­wa­nia sym­bo­li­ki eks­tre­mi­zmu skraj­nie pra­wi­co­we­go. Ukra­iń­cy podej­rza­ni o poglą­dy rasi­stow­skie i przy­na­leż­ność do grup skraj­nie pra­wi­co­wych mają być natych­miast odda­la­ni. CAF pod­kre­śla, że Ukra­ina jest suwe­ren­nym pań­stwem i sama odpo­wia­da za rekru­ta­cję swo­ich żołnierzy.