Odwie­dzi­li­śmy dzi­siaj pole bitwy pod Grun­wal­dem. Ku nasze­mu zdu­mie­niu na masz­tach przy pomni­ku Zwy­cię­stwa Grun­waldz­kie­go wisia­ły fla­gi Pol­ski, Litwy i… Ukra­iny. Fla­ga Ukra­iny po pra­wej stro­nie, widocz­na z dro­gi jako pierwsza.

Udzie­lo­no nam infor­ma­cji, że fla­ga ta zawi­sła na pole­ce­nie dyrek­to­ra muzeum grun­waldz­kie­go. Prze­wod­nik nie widział w tym nic nie­sto­sow­ne­go i wyja­śnił, że to na znak soli­dar­no­ści z Ukra­iną w obli­czu woj­ny, a choć Ukra­ina wte­dy nie ist­nia­ła jako pań­stwo, to prze­cież w bitwie bra­li udział Rusini.

Poni­żej nasze zdję­cie z sobo­ty i zdję­cie z Wiki­pe­dii przed­sta­wia­ją­ce stan “przed”.

Joan­na