W nie­dzie­lę 8 maja 2022 roku w koście­le św. Kazi­mie­rza w Toron­to odpra­wio­na zosta­ła przez pro­bosz­cza tej polo­nij­nej para­fii o. Janu­sza Bła­że­ja­ka Msza św. w inten­cji naszej Ojczy­zny, roz­po­czy­na­jąc nie­ja­ko obcho­dy Świę­ta Kon­sty­tu­cji, któ­rych kul­mi­na­cyj­nym wyda­rze­niem jest para­da w cen­trum Toron­to o godz. 12.00, kie­dy to nastą­pi wcią­gnię­cie pol­skiej fla­gi na maszt przed ratu­szem miejskim.
We Mszy św. uczest­ni­czy­li m.in. Adam Kwiat­kow­ski były sekre­tarz sta­nu w kan­ce­la­rii pre­zy­den­ta RP a obec­nie amba­sa­dor RP przy Sto­li­cy Apo­stol­skiej, Witold Dziel­ski, amba­sa­dor RP w Kana­dzie a tak­że panie kon­sul z Toron­to i Otta­wy. Po Mszy św. zło­żo­no kwia­ty przed pomni­kiem Jana Paw­ła II przy gma­chu pol­skiej Cre­dit Union.