W St. Joh­n’s wylą­do­wa­ła pierw­sza gru­pa ukra­iń­skich uchodźców.

Samo­lot z Kato­wic wylą­do­wał na Mię­dzy­na­ro­do­wym Lot­ni­sku St. Joh­n’s oko­ło godzi­ny 19:00 NT . Według pre­mie­ra Andrew Fureya, któ­ry powi­tał uchodź­ców w pro­win­cji po wylą­do­wa­niu, na pokła­dzie było 166 uchodź­ców, w tym 55 dzieci.

Lot, wyczar­te­ro­wa­ny przez pro­win­cyj­ny Depar­ta­ment Imi­gra­cyj­ny, jest czę­ścią akcji zaini­cjo­wa­nej przez rząd pro­win­cji w mar­cu, kie­dy otwo­rzo­no w War­sza­wie biu­ro  aby pomóc Ukra­iń­com w prze­sie­dle­niu się do prowincji.

reklama

Mini­ster ds. Imi­gra­cji Ger­ry Byr­ne powie­dział, że ponie­dział­ko­wy lot jest pierw­szym samo­lo­tem wyczar­te­ro­wa­nym przez rząd, któ­ry prze­wo­zi ukra­iń­skich uchodź­ców do Kana­dy, cho­ciaż tysią­ce wylą­do­wa­ły już na kana­dyj­skiej zie­mi od cza­su roz­po­czę­cia rosyj­skiej inwa­zji w lutym

Furey zapew­nił że zarów­no miesz­kań­cy, jak i urzęd­ni­cy są goto­wi wes­przeć przy­by­wa­ją­cych podróż­nych, jak tyl­ko mogą.

.