9 maja po połu­dniu pre­zy­dent Xi Jin­ping odbył wir­tu­al­ne spo­tka­nie z kanc­le­rzem Nie­miec Ola­fem Scholzem

Pre­zy­dent Xi Jin­ping zwró­cił uwa­gę na trwa­ją­ce zło­żo­ne zmia­ny w kra­jo­bra­zie mię­dzy­na­ro­do­wym oraz wyraź­ny wzrost trud­no­ści i wyzwań dla glo­bal­ne­go bez­pie­czeń­stwa i roz­wo­ju, a tak­że pod­kre­ślił pil­ną potrze­bę zapew­nie­nia więk­szej sta­bil­no­ści  w epo­ce nie­sta­bil­no­ści i trans­for­ma­cji. Zarów­no Chi­ny, jak i Niem­cy są  kra­ja­mi o zna­czą­cych wpły­wach. W obec­nych warun­kach szcze­gól­nie waż­ne jest, aby oba kra­je utrzy­my­wa­ły solid­ny i sta­ły wzrost sto­sun­ków dwu­stron­nych oraz lepiej wyko­rzy­sty­wa­ły sta­bi­li­zu­ją­cą, kon­struk­tyw­ną i ste­ru­ją­cą rolę tych sto­sun­ków. Słu­ży to nie tyl­ko inte­re­som naro­dów chiń­skich i nie­miec­kich, ale rów­nież zna­czą­co przy­czy­ni się do poko­ju i bez­pie­czeń­stwa na świecie.

Pre­zy­dent Xi pod­kre­ślił, że w cią­gu ostat­nich pięć­dzie­się­ciu lat sto­sun­ki chiń­sko-nie­miec­kie roz­wi­ja­ły się na wyso­kim pozio­mie, pod­czas któ­rych obie stro­ny roz­wi­ja­ły się wspól­nie i przy­czy­nia­ły się do wza­jem­ne­go suk­ce­su poprzez pogłę­bia­nie prak­tycz­nej współpracy.

Reklama

Zaan­ga­żo­wa­nie Chin w roz­wi­ja­nie wię­zi z Niem­ca­mi; szcze­re pra­gnie­nie Chin o ści­ślej­szej współ­pra­cy z Niem­ca­mi nie zmie­nia się; i nie zmie­nia się prze­ko­na­nie Chin, że Chi­ny i Niem­cy mogą razem czy­nić wie­le więcej.

Waż­ne jest, aby obie stro­ny trzy­ma­ły się myśli prze­wod­niej dia­lo­gu i współ­pra­cy, dobrze wyko­rzy­sty­wa­ły mecha­ni­zmy dia­lo­gu dwu­stron­ne­go i współ­pra­cy, i pro­wa­dzi­ły dia­log w takich obsza­rach jak zmia­ny kli­ma­tycz­ne, poli­ty­ka makro­eko­no­micz­na, sta­bil­ność finan­so­wa, bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne, bez­pie­czeń­stwo żyw­no­ścio­we oraz sta­bil­ność łań­cu­chów prze­my­sło­wych i dostaw, aby jesz­cze bar­dziej wzbo­ga­cić te dwu­stron­ne relacje.

Chi­ny przy­spie­sza­ją wysił­ki na rzecz wspie­ra­nia nowe­go para­dyg­ma­tu roz­wo­ju, co ozna­cza szer­sze moż­li­wo­ści ryn­ko­we dla Nie­miec i wszyst­kich innych krajów.

Obie stro­ny powin­ny opo­wie­dzieć się za praw­dzi­wym mul­ti­la­te­ra­li­zmem, stać na stra­ży mię­dzy­na­ro­do­wej uczci­wo­ści i spra­wie­dli­wo­ści, bro­nić cen­tral­nej roli ONZ w spra­wach mię­dzy­na­ro­do­wych, chro­nić pod­sta­wo­we nor­my regu­lu­ją­ce sto­sun­ki mię­dzy­na­ro­do­we, pro­mo­wać otwar­tą gospo­dar­kę świa­to­wą, oraz uczy­nić świa­to­wy roz­wój bar­dziej zrów­no­wa­żo­nym, sko­or­dy­no­wa­nym i sprzy­ja­ją­cym spo­łecz­nej inkluzywności.

 

Pre­zy­dent Xi pod­kre­ślił, że Chi­ny i UE są  part­ne­ra­mi stra­te­gicz­ny­mi  oraz że obie stro­ny mają o wie­le wię­cej wspól­nych inte­re­sów niż róż­nic. Chi­ny wspie­ra­ją stra­te­gicz­ną auto­no­mię UE.

Rela­cje Chi­ny-Euro­pa nie są skie­ro­wa­ne, pod­po­rząd­ko­wa­ne ani kon­tro­lo­wa­ne przez żad­ną stro­nę trze­cią. Jest to stra­te­gicz­ny kon­sen­sus, któ­re­go obie stro­ny muszą prze­strze­gać na dłuż­szą metę. Waż­ne jest, aby obie stro­ny, z dia­lek­tycz­nym i dłu­go­fa­lo­wym spoj­rze­niem, z wza­jem­nym sza­cun­kiem i wła­ści­wą per­cep­cją, wzmac­nia­ły komu­ni­ka­cję i wzmac­nia­ły wza­jem­ne zaufanie.

W obli­czu kry­zy­sów geo­po­li­tycz­nych obie stro­ny muszą opo­wia­dać się za dia­lo­giem i współ­pra­cą oraz zrów­no­wa­żyć zło­żo­ne zmia­ny w kra­jo­bra­zie mię­dzy­na­ro­do­wym sta­bil­no­ścią rela­cji Chiny-UE.

W obli­czu wyzwań powro­tu do zdro­wia po COVID, obie stro­ny muszą dążyć do więk­szej syner­gii mię­dzy swo­imi stra­te­gia­mi roz­wo­ju, zin­ten­sy­fi­ko­wać koor­dy­na­cję poli­ty­ki oraz pro­mo­wać sta­bil­ność i wzrost świa­to­wej gospo­dar­ki przy otwar­tej współ­pra­cy mię­dzy Chi­na­mi a UE.

W obli­czu glo­bal­nych wyzwań obie stro­ny muszą skon­cen­tro­wać się na obsza­rach, któ­re mają wpływ na przy­szłość ludz­ko­ści, takich jak zmia­na kli­ma­tu i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, oraz pro­mo­wać dal­szy roz­wój glo­bal­ne­go zarzą­dza­nia poprzez sze­ro­ko zakro­jo­ny dialog.

Pre­zy­dent Xi wyra­ził nadzie­ję, że Niem­cy ode­gra­ją pozy­tyw­ną rolę w sta­łym i zdro­wym roz­wo­ju sto­sun­ków chiń­sko-unij­nych. obie stro­ny muszą skon­cen­tro­wać się na obsza­rach, któ­re mają wpływ na przy­szłość ludz­ko­ści, takich jak zmia­na kli­ma­tu i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, oraz pro­mo­wać dal­szy roz­wój glo­bal­ne­go zarzą­dza­nia poprzez sze­ro­ko zakro­jo­ny dia­log. Pre­zy­dent Xi wyra­ził nadzie­ję, że Niem­cy ode­gra­ją pozy­tyw­ną rolę w sta­łym i zdro­wym roz­wo­ju sto­sun­ków chiń­sko-unij­nych. obie stro­ny muszą skon­cen­tro­wać się na obsza­rach, któ­re mają wpływ na przy­szłość ludz­ko­ści, takich jak zmia­na kli­ma­tu i zrów­no­wa­żo­ny roz­wój, oraz pro­mo­wać dal­szy roz­wój glo­bal­ne­go zarzą­dza­nia poprzez sze­ro­ko zakro­jo­ny dia­log. Pre­zy­dent Xi wyra­ził nadzie­ję, że Niem­cy ode­gra­ją pozy­tyw­ną rolę w sta­łym i zdro­wym roz­wo­ju sto­sun­ków chińsko-unijnych.

Kanc­lerz Scholz zwró­cił uwa­gę na bar­dzo dobry roz­wój sto­sun­ków nie­miec­ko-chiń­skich w ostat­nich latach i wezwał obie stro­ny do kon­ty­nu­owa­nia dobrych tra­dy­cji i utrzy­ma­nia zdro­we­go tem­pa sto­sun­ków dwu­stron­nych. Niem­cy będą współ­pra­co­wać z Chi­na­mi przy obcho­dach 50-lecia sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych, utrzy­my­wać ści­słą komu­ni­ka­cję i wymia­nę na wszyst­kich szcze­blach, zapew­nić powo­dze­nie kolej­nej run­dy kon­sul­ta­cji mię­dzy­rzą­do­wych, pro­wa­dzić dia­log na temat utrzy­ma­nia sta­bil­nych glo­bal­nych łań­cu­chów dostaw, koor­dy­na­cję poli­ty­ki makro­eko­no­micz­nej i inne waż­ne tema­ty oraz zacie­śnić współ­pra­cę w wie­lu róż­nych obsza­rach, w tym han­dlu i inwe­sty­cji, zmia­ny kli­ma­tu, reak­cji na COVID-19, opie­ki zdro­wot­nej i medycz­nej oraz edu­ka­cji i kultury.

Niem­cy z zado­wo­le­niem przyj­mu­ją zobo­wią­za­nie Chin do roz­sze­rze­nia otwar­cia o wyso­kim stan­dar­dzie, któ­re przy­nie­sie wię­cej moż­li­wo­ści dla Niemiec.

 

Dwaj przy­wód­cy prze­pro­wa­dzi­li też pogłę­bio­ną i szcze­rą wymia­nę poglą­dów na temat sytu­acji na Ukra­inie. Pre­zy­dent Xi pod­kre­ślił, że Chi­ny zawsze sto­ją po stro­nie poko­ju i wycią­ga­ją wnio­ski nie­za­leż­nie w opar­ciu o meri­tum każ­dej spra­wy oraz że Chi­ny na swój spo­sób dzia­ła­ją na rzecz pro­mo­wa­nia poko­ju i roz­ła­do­wy­wa­nia napięć.

Kry­zys na Ukra­inie po raz kolej­ny posta­wił euro­pej­skie bez­pie­czeń­stwo na roz­dro­żu. Waż­ne jest, aby doło­żyć wszel­kich sta­rań, aby kon­flikt nie nasi­lał się lub nie powięk­szał do punk­tu, z któ­re­go nie ma powro­tu. Stro­na euro­pej­ska musi wyka­zać się histo­rycz­ną odpo­wie­dzial­no­ścią i mądro­ścią poli­tycz­ną, pamię­tać o dłu­go­ter­mi­no­wej sta­bil­no­ści Euro­py i pro­mo­wać roz­wią­za­nie w odpo­wie­dzial­ny spo­sób. Bez­pie­czeń­stwo Euro­py powin­no być w rękach samych Europejczyków.

Chi­ny wspie­ra­ją Euro­pę w odgry­wa­niu pozy­tyw­nej roli w pro­mo­wa­niu roz­mów poko­jo­wych iw osta­tecz­nym usta­no­wie­niu zrów­no­wa­żo­nej, sku­tecz­nej i trwa­łej archi­tek­tu­ry bez­pie­czeń­stwa euro­pej­skie­go. Chi­ny z zado­wo­le­niem przyj­mu­ją wszel­kie mię­dzy­na­ro­do­we wysił­ki sprzy­ja­ją­ce pro­mo­wa­niu poko­ju. Odpo­wied­nie stro­ny muszą wspie­rać Rosję i Ukra­inę w dąże­niu do poko­ju poprzez negocjacje.

Na spo­tka­niu byli obec­ni Ding Xuexiang, Yang Jie­chi, Wang Yi i He Lifeng.

Tekst za stro­ną inter­ne­to­wą chiń­skie­go Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych

https://www.fmprc.gov.cn/