Bada­nie Sta­ti­stics Cana­da wyka­za­ło, że 2 lata po przy­by­ciu 72% spon­so­ro­wa­nych przez rząd uchodź­ców nadal korzy­sta z zapo­mo­gi socjal­nej, a 35% jest nadal od nich zależ­nych po dzie­się­ciu latach.

Jak dono­si Blac­kloc­k’s Repor­ter, Stat­sCan powią­zał wzrost zależ­no­ści od rzą­do­wej pomo­cy dla uchodź­ców z uchwa­le­niem przez rząd Chre­tie­na w 2001 r. usta­wy C‑11, usta­wy o imi­gra­cji i ochro­nie uchodźców.

Raport poja­wia się, gdy rząd Tru­de­au pla­nu­je spro­wa­dzić w nad­cho­dzą­cych latach rekor­do­wą licz­bę imi­gran­tów i uchodźców.

reklama

Ogól­nie rzecz biorąc,władze fede­ral­ne chcą przy­jąć ponad 75 000 uchodź­ców w 2022 roku.

Rząd Tru­de­au był rów­nież jed­nym z nie­wie­lu kra­jów, któ­re przyj­mo­wa­ły uchodź­ców pod­czas pan­de­mii, spro­wa­dza­jąc oko­ło 7 000 w 2020 roku. Pier­wot­ny plan zakła­dał spro­wa­dze­nie 30 000.

Wcze­śniej usta­wa o imi­gra­cji z 1976 r. nakła­da­ła na nowo przy­by­łych obo­wią­zek wyka­za­nia się umie­jęt­no­ścia­mi zawo­do­wy­mi i zdol­no­ścią do nie­za­leż­no­ści eko­no­micz­nej. Rząd Chre­tie­na zre­zy­gno­wał z tego wymo­gu, więc uchodź­cy nie musie­li już udo­wad­niać, że nie będą żyć z zapomogi.

Raport wyka­zał, że w porów­na­niu z 35% odset­kiem uchodź­ców spon­so­ro­wa­nych przez rząd, 23% pry­wat­nie spon­so­ro­wa­nych uchodź­ców dzie­sięć lat po przy­by­ciu do Kana­dy korzy­sta­ło z opie­ki społecznej.

W rapor­cie Stat­sCan stwier­dzo­no, że uza­leż­nie­nie od rzą­du „jest mniej praw­do­po­dob­ne w przy­pad­ku spon­so­ro­wa­nych pry­wat­nie uchodź­ców, któ­rzy mają więk­sze szan­se na posia­da­nie rodzi­ny lub przy­ja­ciół w Kana­dzie i są lepiej przy­go­to­wa­ni do zna­le­zie­nia zatrud­nie­nia przez sponsorów”.