Mini­ster Bez­pie­czeń­stwa Publicz­ne­go, sza­now­ny Mar­co Men­di­ci­no , ogło­sił dziś nowe, bar­dziej rygo­ry­stycz­ne prze­pi­sy regu­lu­ją­ce sprze­daż i prze­ka­zy­wa­nie bro­ni pal­nej . Od 18 maja 2022 r. oso­by i fir­my doko­nu­ją­ce trans­fe­ru lub sprze­da­ży bro­ni pal­nej tzw unre­stric­ted będą musia­ły potwier­dzić toż­sa­mość odbior­cy i spraw­dzić waż­ność licen­cji na broń pal­ną w Regi­strar of Fire­arms przed zakoń­cze­niem trans­fe­ru, w tym poprzez poda­nie nume­ru licen­cji odbior­cy oraz wszel­kich innych wyma­ga­nych infor­ma­cji. Nowa zasa­da pomo­że zapo­bie­gać zdo­by­wa­niu bro­ni przez oso­by, któ­re nie powin­ny mieć bro­ni palnej.

Fir­my zaj­mu­ją­ce się bro­nią pal­ną będą rów­nież zobo­wią­za­ne do prze­cho­wy­wa­nia ewi­den­cji sprze­da­ży i zapa­sów zwią­za­nych z bro­nią pal­ną , tak jak mia­ło to miej­sce do 2005 r. Uła­twi to orga­nom ści­ga­nia śle­dze­nie bro­ni pal­nej. Reje­stry będą prze­cho­wy­wa­ne przez fir­my, a nie rząd, a poli­cja będzie potrze­bo­wa­ła uza­sad­nio­nych pod­staw, aby uzy­skać do nich dostęp, czę­sto za zezwo­le­niem sądu.

Żad­na poje­dyn­cza ini­cja­ty­wa nie roz­wią­że pro­ble­mu prze­mo­cy z uży­ciem bro­ni. Dla­te­go nowe prze­pi­sy mają­ce na celu zapew­nie­nie Kana­dyj­czy­kom bez­pie­czeń­stwa są jed­nym z ele­men­tów sze­ro­kie­go pro­gra­mu rzą­du, któ­ry ma na celu roz­wią­za­nie tego pro­ble­mu zdro­wia publicz­ne­go – któ­ry krzy­żu­je się z prze­mo­cą ze wzglę­du na płeć, rasi­zmem i inny­mi sys­te­mo­wy­mi wyzwa­nia­mi. Obej­mu­je to inwe­sty­cje w pro­gra­my pre­wen­cyj­ne i spo­łecz­ne, dzia­ła­nia na gra­ni­cy, któ­re zwal­cza­ją prze­myt bro­ni, zakaz uży­wa­nia bro­ni typu sztur­mo­we­go i pro­gram wyku­pu bro­ni, aby usu­nąć ją z naszych ulic.czytamy w komu­ni­ka­cie ministerstwa.

Reklama