Lider Onta­rio Par­ty został na sta­łe usu­nię­ty z Twit­te­ra   za to, że powie­dział: „Następ­nym posu­nię­ciem będzie nazwa­nie obja­wów ura­zów wywo­ła­nych przez szcze­pion­kę COVID  „dłu­gim COVI­Dem”. Lekar­stwem na „dłu­gi COVID” będzie wię­cej szcze­pio­nek przy­po­mi­na­ją­cych, któ­re wytwo­rzą wię­cej „dłu­go­trwa­łe­go COVID”. 

Przy­wód­ca Par­tii Onta­rio i były fede­ral­ny poseł do par­la­men­tu Derek Slo­an został na sta­łe wyklu­czo­ny z Twit­te­ra po otrzy­ma­niu trze­cie­go i ostat­nie­go ostrze­że­nia za twe­et kwe­stio­nu­ją­cy bez­pie­czeń­stwo szcze­pio­nek prze­ciw­ko COVID.

W nie­dzie­lę Slo­an został powia­do­mio­ny przez Twit­ter, że jego kon­to zosta­ło zawie­szo­ne z powo­du odpo­wie­dzi, któ­rą udzie­lił na twe­eta od człon­ka zarzą­du Rebel News w spra­wie uwag kana­dyj­skiej dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go The­re­sy Tam.

reklama

8 maja czło­nek zarzą­du Rebel News, szef post­pro­duk­cji, Efron Mon­san­to, zamie­ścił na Twit­te­rze klip wideo, w któ­rym Tam zauwa­ży­ła, że oko­ło 50% osób, któ­re cho­ro­wa­ły na COVID, ma obja­wy „dłu­gie­go COVID”.

„Praw­do­po­dob­nie skut­ki dłu­go­trwa­łe­go COVID będą dość znacz­ne” – powie­dzia­ła Tam, i doda­ła, że dla­te­go wła­śnie Kana­dyj­czy­cy powin­ni  przy­jąć zastrzyk przy­po­mi­na­ją­cy szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID.

W odpo­wie­dzi na uwa­gi Tam, Slo­an napi­sał: „Następ­nym kro­kiem będzie zmia­na nazwy obja­wów ura­zów wywo­ła­nych przez szcze­pion­kę prze­ciw­ko COVID na „dłu­gi COVID”. Lekar­stwem na „dłu­gi COVID” będzie wię­cej szcze­pio­nek przy­po­mi­na­ją­cych, któ­re wytwo­rzą wię­cej „dłu­gie­go COVID”. Zdro­wie publicz­ne nie jest po two­jej stronie”.

Odpo­wiedź Slo­ana spo­tka­ła się z nie­mal natych­mia­sto­wym zawie­sze­niem jego kon­ta @TrueDerekSloan na Twitterze.

W wywia­dzie dla Life­Si­te­News Slo­an powie­dział, że odwo­łał się od zaka­zu, ale Twit­ter powia­do­mił go, że jego kon­to „zosta­ło trwa­le zawie­szo­ne z powo­du wie­lo­krot­nych  naru­szeń Zasad Twittera”.

Slo­an dodał, że ma nadzie­ję, że nowy szef Twit­te­ra. Elon Musk, gdy już przej­mie peł­ną kon­tro­lę nad fir­mą, może być w sta­nie pomóc mu odzy­skać konto.

Jeśli cho­dzi o kam­pa­nię Slo­ana i jego par­tii Slo­an powie­dział, że idzie „bar­dzo dobrze”.

„Ludzie napraw­dę na nasze głów­ne przesłania,

„Edu­ka­cja, a nie indok­try­na­cja” – dodał.

Poseł otwar­cie sprze­ci­wiał się naka­zom COVID, w tym szcze­pień i  został wyrzu­co­ny z Kon­ser­wa­tyw­nej Par­tii Kana­dy wkrót­ce po wyści­gu o przy­wódz­two w 2002 roku, w któ­rym był jed­nym z kandydatów-

Jest zde­cy­do­wa­nie pro-life.

za life­si­te news