Czo­ło­wa kana­dyj­ska gru­pa pro-life potę­pi­ła rząd pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au za ogło­sze­nie milio­nów dola­rów nowych środ­ków finan­so­wa­nia dla grup pro­abor­cyj­nych na dzień przed tym, jak tysią­ce Kana­dyj­czy­ków będzie bro­nić życia w sto­li­cy kra­ju w mar­szu dla Życia.

W dzi­siej­szym komu­ni­ka­cie pra­so­wym mini­ster zdro­wia Tru­de­au Jean-Yves Duc­los i sza­now­ny Mar­ci Ien, mini­ster ds. kobiet, rów­no­ści płci i mło­dzie­ży, powie­dzie­li, że „ponad 3,5 milio­na dola­rów dofi­nan­so­wa­nia” zosta­nie prze­ka­za­nych gru­pom pro­mu­ją­cym abor­cję Action Cana­da for Sexu­al Health and Rights (Action Cana­da) oraz  Natio­nal Abor­tion Fede­ra­tion Cana­da (NAF Cana­da). Fun­du­sze będą pocho­dzić z „Fun­du­szu Zdro­wia Sek­su­al­ne­go i Repro­duk­cyj­ne­go”, aby „popra­wić dostęp poprzez usu­nię­cie barier w klu­czo­wych usłu­gach abor­cyj­nych i ofe­ro­wać Kana­dyj­czy­kom dokład­ne infor­ma­cje na temat zdro­wia reprodukcyjnego”.

Dyrek­tor ds. ope­ra­cji poli­tycz­nych Cam­pa­ign Life Coali­tion (CLC), Jack Fon­se­ca, skry­ty­ko­wał zapo­wiedź Tru­de­au, jak rów­nież   czas jej ogłoszenia.

Reklama

„Justin Tru­de­au po raz kolej­ny demon­stru­je, że jest głów­nym zabój­cą dzie­ci w Kana­dzie” – powie­dział Fon­se­ca LifeSiteNews.

„Czas ogło­sze­nia tego komu­ni­ka­tu nie jest przy­pad­ko­wy. W cza­sie trwa­nia tygo­dnia Naro­do­we­go Mar­szu dla Życia. Tru­de­au wysy­ła wia­do­mość, że nie ma nic poza pogar­dą dla Kana­dyj­czy­ków wystę­pu­ją­cych w obro­nie życia, ludzi wia­ry i ludz­kie­go życia jako takiego”.

Pre­zy­dent CLC Jeff Gun­nar­son w oświad­cze­niu dla Life­Si­te­News powie­dział, że Tru­de­au myśli, że „rzu­ca­jąc pie­nią­dze z podat­ków gru­pom pro­abor­cyj­nym”, może powstrzy­mać „potęż­ną falę pro-life prze­ta­cza­ją­cą się przez Ame­ry­kę Północną”.

„To dobra wska­zów­ka, że ​​libe­ra­ło­wie z Tru­de­au są w sta­nie pani­ki, ponie­waż mar­twią się, że życie wygry­wa w Kana­dzie” – dodał Gunnarson.

„Zamiast wyrzu­cać pie­nią­dze do ciem­nej, brud­nej hali prze­my­słu abor­cyj­ne­go, gdzie wybór kobie­ty jest rów­no­znacz­ny z abor­cją, rząd fede­ral­ny znacz­nie lepiej słu­żył­by kana­dyj­skim kobie­tom, wspie­ra­jąc orga­ni­za­cje, któ­re umoż­li­wia­ją im wybór życia dla swo­ich dzieci”.

Tru­de­au od lat dekla­ru­je popar­cie dla abor­cji, a od obję­cia urzę­du w 2015 roku jego libe­ral­ny rząd pod­jął wie­le decy­zji pro­abor­cyj­nych, takich jak pozba­wia­nie ośrod­ków pomo­cy w cią­ży   ich sta­tu­su cha­ry­ta­tyw­ne­go za pro­mo­wa­nie życia.

W zeszłym roku pry­wat­na usta­wa zaka­zu­ją­ca abor­cji „selek­tyw­nej ze wzglę­du na płeć”  nie zosta­ła uchwalona .

Wszy­scy posło­wie Par­tii Libe­ral­nej Tru­de­au gło­so­wa­li za utrzy­ma­niem legal­no­ści abor­cji w Kana­dzie, a Tru­de­au zabrał się do Twit­te­ra, by wysa­dzić w powie­trze posłów KPCh, któ­rzy sta­nę­li do życia.