W ramach spo­tkań FORUM POLONII ser­decz­nie Państwa

zapra­sza­my na spotkanie,

panel dys­ku­syj­ny z udzia­łem zna­nych i cenio­nych w Polonii,

Andrze­ja Kumo­ra, redak­to­ra pisma “Goniec”

i Woj­cie­cha Woj­na­ro­wi­cza, histo­ry­ka, publi­cy­stę i wykładowcę .

Tema­tem spo­tka­nia będzie:
“Pol­ska i Ukraina
Uchodź­cy i pol­ska racja stanu”

Po czę­ści pre­lek­cyj­nej jak zwy­kle ciekawy

- czas pytań i odpo­wie­dzi z sali.

WSTĘP BEZPŁATNY
Wol­ne dat­ki mile widzia­ne, prze­zna­czo­ne na pomoc dla naszych Roda­ków, Pola­ków na Ukrainie.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 3 czerw­ca 2022 o godz. 19:00 w budyn­ku Gmi­ny 1 Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go 71 Jud­son St. Toronto.

W imie­niu Gmi­ny 1 , ZNPwK
pro­wa­dzą­cy spotkanie

Bar­tło­miej Habrowski
pre­zes Gmi­ny d/s kulturalnych

Reklama