Dla­cze­go w nowej par­tii kon­ser­wa­tyw­nej New Blue jest tylu Polaków?

W śro­dę 11 maja w jed­nym z par­ków w Mis­sis­sau­dze miał miej­sce pik­nik onta­ryj­skiej par­tii New Blue, któ­ra po raz pierw­szy sta­je do wybo­rów w pro­win­cji, jakie odbę­dą się 2 czerw­ca. W sze­re­gach par­tii oraz wśród kan­dy­da­tów na posłów do legi­sla­tu­ry Onta­rio jest licz­ne gro­no Kana­dyj­czy­ków pol­skie­go pocho­dze­nia. Roz­ma­wia­my z kan­dy­da­ta­mi i sym­pa­ty­ka­mi par­tii New Blue, któ­ra wystę­pu­je prze­ciw­ko dyk­ta­tu­rze sani­tar­nej obostrzeń anty­pan­de­micz­nych, opo­wia­da się za refor­mą edu­ka­cji i wol­no­ścią słowa.