Tysią­ce ludzi zgro­ma­dzi­ło się na Wzgó­rzu Par­la­men­tar­nym i prze­ma­sze­ro­wa­ło w czwar­tek przez cen­trum Otta­wy w ramach dorocz­ne­go Mar­szu dla Życia. orga­ni­zo­wa­ne­go od 1998 roku.

Pro­test prze­ciw­ko abor­cji miał miej­sce w obli­czu ponow­ne­go zain­te­re­so­wa­nia tą kwe­stią w Kana­dzie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych po ujaw­nie­niu doku­men­tu Sądu Naj­wyż­sze­go USA w spra­wie Roe prze­ciw­ko Wade.

„Jeste­śmy tu dzi­siaj, ponie­waż uwa­ża­my, że abor­cja jest zła, uwa­ża­my, że zabie­ra ludz­kie życie” – powie­dzia­ła uczest­ni­czą­ca w zgro­ma­dze­niu Vale­rie Luetke.

Reklama

„Czu­łam się wzmoc­nio­na ze wszyst­ki­mi wokół i musi­my mówić w imie­niu nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka” – doda­ła Ceci­le Beaudoin.

Marsz dla Życia roz­po­czął się wie­cem na Wzgó­rzu Par­la­men­tar­nym, po któ­rym nastą­pił marsz przez Centretown.

„Kocha­my życie i tego uczy­my nasze dzie­ci i uczy­my je sza­cun­ku dla każ­de­go życia” – powie­dzia­ła Mary Anne Brown.

Na Wel­ling­ton Stre­et set­ka kontr­pro­te­stu­ją­cych wzię­ła udział w wie­cu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Plan­ned Paren­tho­od Otta­wa. Kobie­ty na wie­cu pro-cho­ice trzy­ma­ły tablicz­ki z napi­sa­mi: „Trzy­maj swo­je pra­wa z dala od moje­go cia­ła” i „moje cia­ło, mój wybór”.

Fede­ral­ny przy­wód­ca NDP Jag­me­et Singh wziął udział w kontrproteście.

Tego­rocz­na impre­za Marsz dla Życia ma miej­sce po tym, jak ujaw­nio­ny doku­ment Sądu Naj­wyż­sze­go USA zasu­ge­ro­wał, że więk­szość sędziów była przy­go­to­wa­na do oba­le­nia Roe v. Wade, prze­ło­mo­wej decy­zji, któ­ra uzna­ła abor­cję w Sta­nach Zjed­no­czo­nych za zagwa­ran­to­wa­ną konstytucyjnie.

Peter Baklin­ski z Cam­pa­ign Life Coali­tion powie­dział dzien­ni­ka­rzom przed Sądem Naj­wyż­szym Kana­dy, że ujaw­nio­ny doku­ment Sądu Naj­wyż­sze­go USA spo­wo­do­wał, że kwe­stia abor­cji „nagle eks­plo­do­wa­ła” w Kanadzie.

zdję­cia nade­słał Grze­gorz Waśniew­ski — dziękujemy