Waty­kan poin­for­mo­wał, że papież Fran­ci­szek pod­czas swo­jej wizy­ty w Kana­dzie latem tego roku odwie­dzi Alber­tę, Quebec i Nunavut .

Edmon­ton, Quebec City i Iqa­lu­it będą baza­mi wizy­ty któ­ra odbę­dzie się od 24 do 29 lipca.

Wizy­ta ma miej­sce po histo­rycz­nych prze­pro­si­nach papie­ża w zeszłym mie­sią­cu za rolę Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go jaką ode­grał w fede­ral­nym pro­gra­mie asy­mi­la­cji lud­no­ści tubyl­czej w Kanadzie.

Reklama

Arcy­bi­skup Richard Smith z Edmon­ton, gene­ral­ny koor­dy­na­tor podró­ży dla Kana­dyj­skiej Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Kato­lic­kich, uwa­ża, że będzie to kolej­ny waż­ny krok w kie­run­ku pojed­na­nia z lud­no­ścią rdzenną.

Smith twier­dzi, że plan wizy­ty został uło­żo­ny przez Waty­kan bio­rąc pod uwa­gę  kwe­stie mobil­no­ści i zdro­wia papie­ża.  Fran­ci­szek zaczął uży­wać wóz­ka inwa­lidz­kie­go i wyraź­nie kule­je. Z powo­du bólu odwo­łał nie­któ­re ostat­nie wyda­rze­nia. Smith powie­dział, że ist­nie­ją ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce tego, jak papież może podró­żo­wać. Nie może już latać heli­kop­te­ra­mi i nie może prze­by­wać w pojeź­dzie dłu­żej niż godzi­nę. Musi tak­że odpo­czy­wać pomię­dzy wydarzeniami.

Mówi, że kon­kret­ne miej­sca i for­mal­ny pro­gram mają zostać opra­co­wa­ne z rdzen­ny­mi partnerami.

Sza­cu­je się, że 150 000 rdzen­nych dzie­ci zosta­ło zmu­szo­nych przez wła­dze Kana­dy do uczęsz­cza­nia do szkół z inter­na­tem poza swy­mi osa­da­mi  a ponad 60 pro­cent szkół było pro­wa­dzo­nych przez Kościół katolicki.

1 kwiet­nia, po kil­ku­dnio­wych spo­tka­niach z gru­pa­mi Pierw­szych Naro­dów, Eski­mo­sów i Mety­sów w Waty­ka­nie, papież Fran­ci­szek prze­pro­sił za przy­pad­ki god­ne­go ubo­le­wa­nia zacho­wa­nie człon­ków Kościo­ła zaan­ga­żo­wa­nych w ten program.

„Chcę wam powie­dzieć z całe­go ser­ca: bar­dzo mi przy­kro” – powie­dział Fran­ci­szek po wło­sku przed dele­ga­cją 200 osób z Kana­dy. „I przy­łą­czam się do moich bra­ci, bisku­pów kana­dyj­skich, pro­sząc o przebaczenie”.

Rdzen­ni dele­ga­ci powie­dzie­li papie­żo­wi, że ocze­ku­ją prze­pro­sin na kana­dyj­skiej zie­mi. Póź­niej powie­dzie­li, że ufa­ją, że pod­czas jego wizy­ty w Kana­dzie poja­wią się bar­dziej zapo­wie­dzi kon­kret­nych odszkodowań.

Fran­ci­szek będzie dru­gim papie­żem, któ­ry odwie­dzi  Kanadę.

W 1984 roku papież Jan Paweł II spę­dził 12 dni w kra­ju, lądu­jąc w Quebec City i prze­mie­rza­jąc więk­szość pro­win­cji, zanim udał się do Yel­lowk­ni­fe. Trzy lata póź­niej zatrzy­mał się na jeden dzień w Fort Simp­son, NWT. Wró­cił w 2002 roku na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Toronto.