ze stron urzę­du miasta:

Wstęp­ne okno opry­sku zosta­ło usta­wio­ne na 25 kwiet­nia do 12 czerw­ca 2022; jed­nak zak­tu­ali­zo­wa­ne mode­lo­wa­nie dostęp­ne dla Mia­sta zawę­zi­ło daty opry­sku od 15 maja do 12 czerw­ca mię­dzy 5:00 a 7:30

Obszar obej­mu­je oko­ło 2100 hek­ta­rów (5189 akrów) grun­tów pry­wat­nych i publicz­nych w okrę­gach wybor­czych 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

zobacz mapę

reklama

Wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ni spe­cja­li­ści od natry­ski­wa­nia zakon­trak­to­wa­ni przez Mia­sto będą uży­wać heli­kop­te­ra, a wszyst­kie dzia­ła­nia będą moni­to­ro­wa­ne przez zespół pro­jek­to­wy. Podej­mo­wa­ne są wszel­kie nie­zbęd­ne środ­ki ostroż­no­ści, aby zapew­nić mini­mal­ne ryzy­ko dla spo­łe­czeń­stwa i aplikatorów.

 

Nisko lata­ją­ce heli­kop­te­ry będą kie­ro­wać oprysk na wierz­choł­ki drzew, aby spry­skać liście drzew.

Po opry­sku Mia­sto będzie nadal moni­to­ro­wać pozio­my popu­la­cji LDD i meto­dy lecze­nia pod kątem skuteczności.

 

Mia­sto będzie sto­so­wać pro­dukt o nazwie Foray® 48B Bio­lo­gicz­ny śro­dek owa­do­bój­czy, zawie­si­nę wod­ną, któ­ry zawie­ra aktyw­ny skład­nik Btk. Jest zare­je­stro­wa­ny zgod­nie z Usta­wą o pro­duk­tach do zwal­cza­nia szkod­ni­ków (reje­stra­cja nr 24977) i jest zatwier­dzo­ny przez Health Cana­da do użyt­ku na obsza­rach miej­skich. Był sku­tecz­nie wyko­rzy­sta­ny we wszyst­kich poprzed­nich opry­skach powietrz­nych w Mississauga .

 

Miesz­kań­cy mają­cy jakie­kol­wiek oba­wy lub pyta­nia doty­czą­ce zdro­wia i korzy­sta­nia z Btk mogą zadzwo­nić do Peel Public Health pod numer 905–799-7700 lub poroz­ma­wiać ze swo­im leka­rzem rodzinnym.

Jak się przygotować?
Mia­sto zobo­wią­zu­je się do pod­ję­cia wszel­kich moż­li­wych kro­ków w celu utrzy­ma­nia sta­nu Mis­sis­sau­ga w sta­nie nada­ją­cym się do zamiesz­ka­nia dla wszyst­kich miesz­kań­ców. Bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie miesz­kań­ców oraz ochro­na śro­do­wi­ska to prio­ry­te­ty. Wcze­snym ran­kiem publicz­ność może sły­szeć odgło­sy helikoptera.

Peel Public Health zale­ca, aby miesz­kań­cy pozo­sta­wa­li w pomiesz­cze­niach pod­czas opry­sku i przez 30 minut po opry­sku, aby kro­ple mogły się osadzić.

Przed opry­ski­wa­niem

  • zamknij okna
  • wyłącz wen­ty­la­to­ry lub kli­ma­ty­za­to­ry lub wybierz usta­wie­nie recyrkulacji
  • przy­nieś pra­nie i zabawki
  • pokryj wszyst­kie ogro­dy warzyw­ne i ziołowe
  • trzy­maj zwie­rzę­ta w domu
  • przy­kryj base­ny, gril­le, sprzęt do zaba­wy, meble ogro­do­we i samochody

Po opry­sku miesz­kań­cy powinni:

  • umyć/wypłukać zada­sze­nia base­nów gril­le, sprzęt do zaba­wy, meble ogro­do­we i samo­cho­dy wodą
  • Prak­ty­ko­wać dobrą higie­nę oso­bi­stą i żyw­no­ścio­wą (np. mycie rąk po zaję­ciach na świe­żym powie­trzu, zwłasz­cza po pra­cach w ogro­dzie; zostaw obu­wie zewnętrz­ne przy drzwiach; myj wszyst­kie owo­ce i warzy­wa przed jedze­niem lub gotowaniem)
  • umyj łapy zwie­rząt domo­wych przed wej­ściem do domu

Miesz­kań­cy mają­cy jakie­kol­wiek oba­wy lub pyta­nia doty­czą­ce zdro­wia i korzy­sta­nia z Btk mogą zadzwo­nić do Peel Public Health pod numer 905–799-7700 lub poroz­ma­wiać ze swo­im leka­rzem rodzinnym.

Jak mogę być na bieżąco?
Przed opry­ski­wa­niem Mia­sto poin­for­mu­je miesz­kań­ców o okre­ślo­nych obsza­rach toru lotu, pla­nie lecze­nia i wszel­kich innych istot­nych infor­ma­cjach. Aktu­ali­za­cje pro­jek­tu będą publi­ko­wa­ne na tej stro­nie internetowej.

 

Mis­sis­sau­ga zapo­wia­da opryski