15 maja 2022

ZAPROSZENIE

Zarząd Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej Okrę­gu Nia­ga­ra ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na 103. PIELGRZYMKĘ do Cmen­ta­rza Hal­ler­czy­ków w Nia­ga­ra-on-the Lake, pro­win­cji Onta­rio. Uro­czy­stośc odbę­dzie się w nie­dzie­lę 12. czerw­ca br., począ­tek o godz. 12:45.

Będzie to wyjąt­ko­wa oka­zją do odda­nia czci i hoł­du Pol­skim Ochot­ni­kom z Ame­ry­ki i Kana­dy wyszko­lo­nym w „Obo­zie Kościusz­ki” w Nia­ga­ra-on-the Lake, by móc dołą­czyć do Błę­kit­nej Armii Hal­le­ra we Fran­cji, a następ­nie z deter­mi­na­cją i hero­izmem wal­czyć w obro­nie pol­skich gra­nic; Bez wąt­pie­nia ode­gra­li Oni wiel­ką rolę w dzie­le wyzwo­le­nia Pol­ski, po ponad wie­ko­wej nie­wo­li. Będą tak­że hoł­dem dla tych Ochot­ni­ków, któ­rzy nie prze­trwa­li epi­de­mii gry­py hisz­pan­ki, dzie­siąt­ku­ją­cej w tym cza­sie Region Nia­ga­ra i spo­czy­wa­ją na tym Cmen­ta­rzu, któ­re­go Okręg Nia­ga­ra KPK jest gospo­da­rzem, opie­ku­nem i orga­ni­za­to­rem Dorocz­nych Pielgrzymek. 

Zwra­ca­my się z gorą­cą proś­bą do całej Polo­nii o licz­ne pre­zen­to­wa­nie POLSKIEJ FLAGI i INNYCH SYMBOLI NARODOWYCH w tym szcze­gól­nym dniu, aby w ten spo­sób moc­no zaak­cen­to­wać dumę oraz przy­wią­za­nie do naszych korze­ni i pięk­nej, choć bar­dzo trud­nej histo­rii Rzeczypospolitej.

Wszyst­kim uczest­ni­kom Piel­grzym­ki radzi­my zabrać ze sobą krze­seł­ka, któ­rych nie jeste­śmy w sta­nie zapew­nić, mogą tak­że przy­dać się parasolki.

Przy­po­mi­na­my tak­że, że podob­nie jak w poprzed­nich latach gra­ti­so­wo będzie­my zaopa­try­wać w wodę butel­ko­wa­ną do picia, nale­ży tyl­ko podejść do punk­tu sprze­da­ży Bro­szu­rek- Pro­gra­mu lub zacze­kać na har­ce­rzy, któ­rzy będą ją roznosić. 

Łączy­my ser­decz­ne pozdro­wie­nia i do zoba­cze­nia na Pielgrzymce,

Fran­cisz­ka Kazi­mie­ra Majerska

Press Secre­ta­ry Okrę­gu Nia­ga­ra Kon­gre­su Polo­nii Kanadyjskiej 

Kon­tak­ty: tel. 905–685-4521, ema­il: kpk.niagara@gmail.com