Nad­szedł czas, aby prze­ana­li­zo­wać dane doty­czą­ce szcze­pio­nek na COVID-19 , w tym zwią­za­ne z nimi zgo­ny, aby moż­na było przed­sta­wić bez­stron­ną ana­li­zę, a Kana­dyj­czy­cy mogli pod­jąć świa­do­mą decy­zję, czy pod­dać się szcze­pie­niu, uwa­ża Ste­phen Ellis, kon­ser­wa­tyw­ny poseł i spe­cjal­ny dorad­ca   par­tii w spra­wie COVID-19.

„Mówiąc jako par­la­men­ta­rzy­sta, lekarz, któ­ry pra­co­wał w jed­no­st­ce COVID-19 i Kana­dyj­czyk, uwa­żam, że mamy obo­wią­zek zro­zu­mieć nie­po­żą­da­ne zda­rze­nia zwią­za­ne z tą nową gru­pą szcze­pień” – powie­dział Ellis w Izbie Gmin.

„Musi­my zro­zu­mieć dane, ponie­waż doty­czą Kana­dy, świa­ta oraz krót­ko- i dłu­go­ter­mi­no­we­go bez­pie­czeń­stwa” – powiedział.

reklama

Ellis, któ­ry słu­ży jako zastęp­ca  mini­stra zdro­wia w gabi­ne­cie cie­ni tory­sów, przez ostat­nie 22 lata był leka­rzem rodzin­nym w Tru­ro w Nowej Szko­cji. Peł­nił rów­nież funk­cję kie­row­ni­ka medycz­ne­go reak­cji na COVID-19 w Stre­fie Pół­noc­nej Urzę­du Zdro­wia Nowej Szkocji.

W swo­im prze­mó­wie­niu do par­la­men­ta­rzy­stów przy­to­czył przy­pa­dek Ste­phe­na Mac­Do­ugal­la, 45-let­nie­go męż­czy­zny i spor­tow­ca, któ­ry, jak powie­dział Ellis, pra­wie rok temu zmarł po otrzy­ma­niu szcze­pion­ki na COVID-19”

Ellis powie­dział, że bio­rąc pod uwa­gę, że na całym świe­cie roz­pro­wa­dzo­no 11,5 miliar­da dawek szcze­pio­nek COVID-19, a dane zosta­ły zebra­ne, „teraz nad­szedł czas, aby­śmy wszy­scy   zaczę­li działać”.

„Dane muszą być odpo­wied­nio prze­ana­li­zo­wa­ne, aby­śmy mogli przed­sta­wić te infor­ma­cje nauko­we Kana­dyj­czy­kom, aby umoż­li­wić im doko­ny­wa­nie świa­do­mych wybo­rów i udzie­la­nie świa­do­mej zgo­dy w przy­szło­ści” – dodał.

W sumie do 29 kwiet­nia Health Cana­da udo­ku­men­to­wa­ła 336 zgo­nów po szcze­pie­niu w Kanadzie.

„Cho­ciaż te zgo­ny mia­ły miej­sce po zaszcze­pie­niu się szcze­pion­ką COVID-19, nie­ko­niecz­nie są one zwią­za­ne ze szcze­pion­ką” – napi­sa­no w rapor­cie 13 maja. Przy­pad­ki te musia­ły też nastą­pić dopie­ro 2 tyg. od otrzy­ma­nia dru­giej dawki.

W sumie zgło­szo­no oko­ło 45 000 przy­pad­ków nie­po­żą­da­nych przy­pad­ków po pra­wie 84 milio­nach  wszyst­kich poda­nych dawek. Spo­śród nie­ko­rzyst­nych przy­pad­ków 9421 uwa­ża się za „poważ­ne” – czy­ta­my w rapor­cie, odno­sząc się do sta­ty­styk zebra­nych do 29 kwietnia.

Tym­cza­sem nie­któ­rzy pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia twier­dzą, że sys­tem opie­ki zdro­wot­nej w Kana­dzie nie śle­dzi odpo­wied­nio ura­zów spo­wo­do­wa­nych szcze­pion­ką na COVID-19.