Pro­ku­ra­to­rzy  twier­dzą, że orga­ni­za­tor­ka pro­te­stów w Otta­wie, Tama­ra Lich, powin­na wró­cić do wię­zie­nia, ponie­waż łamie warun­ki zwol­nie­nia za kau­cją, poprzez kon­ty­nu­ację wspar­cia dla Kon­wo­ju Wolności.

Lich zgo­dzi­ła się wziąć udział w gali Justi­ce Cen­ter for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms (JCCF) zapla­no­wa­nej w Toron­to na 16 czerw­ca, gdzie otrzy­ma „Nagro­dę Wolności”.

Zgod­nie z wnio­skiem zło­żo­nym przez pro­ku­ra­tu­rę, Lich nie może wspie­rać „cze­go­kol­wiek, co jest zwią­za­ne z kon­wo­jem wol­no­ści”, a  wyda­rze­nie „ma na celu wspie­ra­nie ruchu kon­wo­ju wolności”.

reklama

Lich od 7 mar­ca pozo­sta­je poza aresz­tem. Od oko­ło dwóch mie­się­cy miesz­ka w  Albercie.