W dniu 18 maja 2022 r w o godzi­nie 8.00 rano–w 102. rocz­ni­cę uro­dzin Sw Jana Paw­ła II — z ini­cja­ty­wy Komi­te­tu Przy­jaź­ni Toron­to-War­sza­wa — w para­fii Św Kazi­mie­rza w Toron­to cele­bro­wa­na była litur­gia dzięk­czyn­na za życie , kapłań­stwo- 26-let­ni owoc­ny , pełen zasko­czeń pon­ty­fi­kat-nasze­go umi­ło­wa­ne­go Papie­ża Pola­ka ‑Sło­wia­ni­na z dale­kie­go kra­ju ‑Karo­la Woj­ty­ły , wybra­ne­go na Sto­li­ce Piotrowa‑w 1978 r — Po zakoń­cze­niu Mszy św. dzięk­czyn­nej- zgro­ma­dze­ni wier­ni i przed­sta­wi­cie­le Towa­rzy­stwa W‑wa ‑Toron­to uda­li się pod pomnik papie­ski pod CREDIT UNION Toron­to ‚gdzie zło­żo­no kwia­ty i zni­cze, pod­śpie­wu­jąc ulu­bio­na pieśń Papie­ża ‑Bar­kę–

Papie­skie sło­wa — rady — popu­lar­ne Jego cyta­ty — pozo­sta­ły w naszych ser­cach do dziś — na co zwró­cił uwa­gę cele­brans dzi­siej­szej uro­czy­stej litur­gii mszal­nej — o Kazi­mierz Kozic­ki OMI ‑w swej Homilii

Nie­zmor­do­wa­ny Piel­grzym i- hero­icz­nie wier­ny Świa­dek Bożej praw­dy i miło­ści Jan Paweł II zapi­sał się na zawsze w naszych ser­cach pamię­ci i wezwa­niem- któ­rym roz­po­czął swój pontyfikat–Nie lękaj­cie się ‑Otwórz­cie drzwi Chry­stu­so­wi- czy póź­niej po wkro­cze­niu w mil­le­nium– powta­rza­ny­mi czę­sto Jego —– Prze­stań się lękać — wypłyń na głębię——Zło dobrem zwy­cię­żaj ‑Wczo­raj nie nale­ży do Ciebie–jutro nie­pew­ne — tyl­ko Dziś jest Twoje—-Wymagajcie od siebie,choćby od Was nie wymagano.

Dzię­ku­jąc za Jego pontyfikat–zmieniający obli­cze Euro­py — pamię­taj­my peł­ni wdzięcz­no­ści- o czło­wie­ku, któ­ry wszedł w życie każ­de­go z nas-swą ser­decz­no­ścią, oso­bi­stą bli­sko­ścią .cie­płem miło­ścią do Boga i wia­ra ‑któ­rą potra­fi oży­wić — w nas.

Niech pamięć o Janie Paw­le II ‑naj­więk­szym z Pola­ków –Papie­żu Rodzi­ny I Boże­go Miło­sier­dzia — czło­wie­ku ‑peł­nym praw­dy ‑miło­ści- zro­zu­mie­nia ‑oraz przy­kła­dy świę­te­go Jego życia kapłań­skie­go ‑zawie­rze­nie Bogu przez Mary­ję ‑Jego papie­skie naucza­nie i cią­gła wal­ka o usta­no­wie­nie ładu moral­ne­go w świe­cie trwa wciąż i daje nam opar­cie ‑zapa­la­jąc pło­mień jed­no­ści i prawdy -

Pamię­taj­my z dumą tę postać kapła­na wal­czą­ce­go o Świę­ty Kościół Chry­stu­sa — nasze­go papie­ża Polaka -

 

Boże­na Sen­kow­ska-Żukow­ska — Para­fian­ka ze ŚW. Kazi­mie­rza w Toronto