Pozdro­wie­nia.

Dzi­siaj przy­pa­da 78 lat od zakoń­cze­nia wiel­kiej bitwy żoł­nie­rza pol­skie­go, Bitwy o Mon­te Cas­si­no. Z wiel­kim żalem dowie­dzia­łem się że corocz­ne obcho­dy tej waż­nej rocz­ni­cy w Par­ku im.I Pade­rew­skie­go zosta­ły odwo­ła­ne. Pamięć tę trze­ba zacho­wać. Wobec tego posta­no­wi­łem upa­mięt­nić tę rocz­ni­ce oraz naszych wete­ra­now. Połą­czy­łem zdję­cia z poprzed­nich obcho­dów oraz z mojej ducho­wej wizy­ty na cmen­ta­rzu na Mon­te Cassino,gdzie na gro­bie dobre­go kole­gi nasze­go nie­ży­ją­ce­go przy­ja­cie­la uło­ży­łem krzy­żyk z kamykow.Kolega ten poległ w przed­dzień zakoń­cze­nia bitwy . Odwie­dzi­łem gro­by Gen.Andersa ‚Gen Ducha,Biskupa Polo­we­go Gaw­li­ny ‚odda­łem cześć wszyst­kim pole­głym ‚odwie­dzi­łem też kil­ka miejsc wal­ki, wzgó­rza ‚bun­kry i drew­nia­ne krzy­że. Odmó­wi­łem modli­twę za pole­głych na wszyst­kich fron­tach świa­ta. H.Niepalla

Prze­chod­niu powiedz Polsce,żesmy pole­gli wier­ni w jej sluzbie.Ducha odda­li­smy Bogu,
ser­ca Polsce,a cia­ło zie­mi wło­skiej. Chwa­ła Bohaterom.