Przy oka­zji roz­li­cza­nia sprze­da­ży Goń­ca przy jed­nym ze skle­pów Euro­ma­xu spo­ty­ka­my wła­ści­cie­la Mar­ka Gudza z towa­rem od meno­ni­tów. Dla­cze­go żyw­ność z Onta­rio jest lep­sza, dla­cze­go war­to kupo­wać od menonitów?