Nagra­nie: Tomasz Solowij

W Pol­skiej Szko­le Pod­sta­wo­wej im. M. Koper­ni­ka w Mis­sis­sau­dze (przy St. Pio of Pie­trel­ci­na Ele­men­ta­ry Scho­ol), jak co roku, odbył się szkol­ny kon­kurs recy­ta­tor­ski. 30 kwiet­nia w biblio­te­ce szkol­nej pre­zen­to­wa­li się naj­lep­si z najlepszych.
Gra­tu­lu­je­my zwycięzcom!

Wrę­cze­nie nagród ufun­do­wa­nych przez Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Toron­to nastą­pi pod­czas uro­czy­sto­ści poże­gna­nia ósmych klas.