Jed­na oso­ba zabi­ta w Peel w rezul­ta­cie burzy

Seria nie­bez­piecz­nych burz prze­to­czy­ła się w sobo­tę przez połu­dnio­we Onta­rio, w wyni­ku cze­go zgi­nę­ły czte­ry oso­by, jed­na w regio­nie Peel, a kolej­na w hrab­stwie Brant.

Według poli­cji pro­win­cji Onta­rio jed­na oso­ba zmar­ła, a dwie inne zosta­ły ran­ne po tym, jak drze­wo spa­dło na ich przy­cze­pę kem­pin­go­wą w hrab­stwie Brant.

Kobie­ta w wie­ku 70 lat zmar­ła po ude­rze­niu przez drze­wo pod­czas burzy, poin­for­mo­wa­ła poli­cja regio­nal­na w Peel.

Poli­cja twier­dzi, że kobie­ta zosta­ła ude­rzo­na tuż po 13:30 w rejo­nie Bel­mont Dri­ve i Birch­bank Road w Brampton.

 

W sąsied­nim Quebe­cu,   poli­cja Gati­ne­au powie­dzia­ła Radio-Cana­da, że ​​51-let­nia kobie­ta zmar­ła w wyni­ku uto­nię­cia po wywró­ce­niu się łodzi na rze­ce Otta­wa . Poli­cja powie­dzia­ła, że ​​ura­to­wa­no kolej­ną oso­bę, któ­ra była w łodzi.

 

W szczy­to­wym momen­cie burzy, Envi­ron­ment Cana­da poin­for­mo­wa­ło, że w nie­któ­rych miej­scach moż­li­we były pory­wy wia­tru docho­dzą­ce do 100 km/h i  duży grad.

„Jest to nie­bez­piecz­na i poten­cjal­nie zagra­ża­ją­ca życiu sytu­acja. Duży grad może uszko­dzić mie­nie i spo­wo­do­wać obra­że­nia” – stwier­dza­ło Envi­ron­ment Cana­da w oświadczeniu.

 

W Otta­wie jed­na oso­ba zgi­nę­ła na zachod­nim krań­cu mia­sta , poin­for­mo­wa­ła poli­cja na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w sobo­tę wieczorem.

A poli­cja pro­win­cji Onta­rio twier­dzi, że pro­wa­dzi śledz­two po tym, jak 44-let­ni męż­czy­zna został ude­rzo­ny i zabi­ty przez spa­da­ją­ce drze­wo w dom­ku let­ni­sko­wym w pobli­żu Cala­bo­gie w pro­win­cji Ontario.

W sąsied­nim Quebe­cu   ​​51-let­nia kobie­ta usto­nę­ła po wywró­ce­niu się łodzi na rze­ce Ottawa.

Przed burza­mi na tele­fo­ny komór­ko­we miesz­kań­ców Onta­rio wysła­no alert pogodowy.