Photo by Mat Napo on Unsplash

Pod­czas gdy w całej Kana­dzie trwa­ją dzia­ła­nia praw­ne w spra­wie kon­sty­tu­cyj­no­ści środ­ków pan­de­micz­nych, trzy fede­ral­ne związ­ki sek­to­ra publicz­ne­go oświad­czy­ły, że będą teraz bro­nić swo­ich człon­ków przed obo­wią­zu­ją­cy­mi wciąż naka­za­mi rzą­du Tru­de­au doty­czą­cy­mi szczepień.

Pro­fes­sio­nal Insti­tu­te of the Public Servi­ce of Cana­da (PIPSC), the Cana­dian Asso­cia­tion of Pro­fes­sio­nal Employ­ees (CAPE) oraz  Public Servi­ce Allian­ce of Cana­da (PSAC) zło­ży­ły zaża­le­nia prze­ciw­ko rzą­do­wi fede­ral­ne­mu w imie­niu swo­ich członków.

W sumie te trzy związ­ki repre­zen­tu­ją ponad 300 000 urzęd­ni­ków państwowych.

Poli­ty­ka rzą­du Tru­de­au doty­czą­ca szcze­pień dla pra­cow­ni­ków fede­ral­nych – ogło­szo­na po raz pierw­szy 6 paź­dzier­ni­ka zeszłe­go roku – wyma­ga , aby wszy­scy urzęd­ni­cy pań­stwo­wi mie­li co naj­mniej dwa zastrzy­ki Covid „nie­za­leż­nie od tego, czy pra­cu­ją zdal­nie  czy na miejscu”.

Związ­ki  twier­dzą, że jest mniej roz­sąd­ne niż kie­dy­kol­wiek zawie­sza­nie nie­szcze­pio­nych urzęd­ni­ków pań­stwo­wych, któ­rzy pra­cu­ją – lub mogą pra­co­wać – z domu.

PIPSC, PSAC i CAPE twier­dzą, że popie­ra­ją szcze­pion­ki prze­ciw Covid i uzna­ją, że zde­cy­do­wa­na więk­szość ich człon­ków otrzy­ma­ła wyma­ga­ne szcze­pie­nia ( oko­ło 99% pra­cow­ni­ków fede­ral­nych to zro­bi­ło), wska­zu­ją jed­nak, że wyma­ga­nie nie­wiel­kiej mniej­szo­ści osób, któ­re nie dosta­ły szcze­pion­ki ORAZ nie muszą cho­dzić do biu­ra do pra­cy, nie powin­no być powo­dem zwol­nie­nia z pracy.