Image by Gerd Altmann from Pixabay

Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia nie wie­rzy, że epi­de­mia mał­piej ospy- poza Afry­ką- wyma­ga prze­pro­wa­dze­nia maso­wych szcze­pień, ponie­waż środ­ki takie jak higie­na i bez­piecz­ne zacho­wa­nia sek­su­al­ne pomo­gą kon­tro­lo­wać jej roz­prze­strze­nia­nie się.

Richard Pebo­dy, któ­ry kie­ru­je zespo­łem zaj­mu­ją­cym się pato­ge­na­mi wyso­kie­go ryzy­ka w WHO Euro­pe powie­dział, że natych­mia­sto­we dosta­wy szcze­pio­nek i leków prze­ciw­wi­ru­so­wych są sto­sun­ko­wo ogra­ni­czo­ne. Jego komen­tarz poja­wił się, gdy ame­ry­kań­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom poin­for­mo­wa­ło, że jest w trak­cie wpro­wa­dza­nia okre­ślo­nej licz­by szcze­pion­ki Jyn­ne­os do sto­so­wa­nia w przy­pad­kach ospy małpiej.

Nie­miec­ki rząd poin­for­mo­wał, że roz­wa­ża opcje szcze­pień, pod­czas gdy Wiel­ka Bry­ta­nia zaofe­ro­wa­ła je już nie­któ­rym pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia. Publicz­ne orga­ny ds. zdro­wia w Euro­pie i Ame­ry­ce Pół­noc­nej ana­li­zu­ją ponad 100 podej­rza­nych i potwier­dzo­nych przy­pad­ków infek­cji wiru­so­wej poza Afry­ką. Pod­sta­wo­wy­mi środ­ka­mi kon­tro­li epi­de­mii są śle­dze­nie i izo­la­cja kon­tak­tów, powie­dział Pebo­dy, zauwa­ża­jąc, że nie jest to wirus, któ­ry roz­prze­strze­nia się łatwo, ani nie spo­wo­do­wał jak dotąd poważ­nej cho­ro­by. Dodał, że szcze­pion­ki sto­so­wa­ne do zwal­cza­nia mał­piej ospy mogą mieć pew­ne zna­czą­ce skut­ki uboczne.
Nie jest jasne, co napę­dza epi­de­mię, ponie­waż naukow­cy pró­bu­ją zro­zu­mieć pocho­dze­nie zaka­żeń i usta­lić czy coś się zmie­ni­ło się w budo­wie wiru­sa. Jak do tej pory, nie ma dowo­dów na to, że poja­wi­ły się jego mutacje.

Wie­le ludzi, u któ­rych zdia­gno­zo­wa­no ospę mał­pią, to męż­czyź­ni upra­wia­ją­cy seks z męż­czy­zna­mi (MSM). Więk­szość potwier­dzo­nych przy­pad­ków nie była zwią­za­na z podró­ża­mi do Afry­ki, co suge­ru­je, że mogą być duże ilo­ści nie­wy­kry­tych przy­pad­ków, powie­dział Pebo­dy. Bio­rąc pod uwa­gę tem­po wybu­chu epi­de­mii i brak jasno­ści co do tego, co ją napę­dza, ist­nie­je ryzy­ko, że maso­we impre­zy tego lata mogą znacz­nie pogor­szyć sytuację.

Źró­dło: Reu­ters, Medexpress