W “ame­ry­kań­skich” skar­pet­kach na spo­tka­niu z Bidenem

Pre­mier Justin Tru­de­au spo­tkał się w czwar­tek 9 czerw­ca z pre­zy­den­tem Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki Joe Bide­nem, aby potwier­dzić swo­je zaan­ga­żo­wa­nie w pogłę­bia­nie part­ner­stwa kana­dyj­sko-ame­ry­kań­skie­go w zakre­sie wie­lu wyzwań dwu­stron­nych, regio­nal­nych i glo­bal­nych czy­ta­my na ofi­cjal­nych stro­nach urzę­du premiera.

Przy­wód­cy roz­ma­wia­li o nie­le­gal­nej i nie­uza­sad­nio­nej mili­tar­nej agre­sji Puti­na na Ukra­inę, o ogrom­nym ludz­kim żalu i cier­pie­niu oraz pod­kre­śli­li swo­je nie­za­chwia­ne zaan­ga­żo­wa­nie w dal­sze wspie­ra­nie rzą­du i naro­du Ukra­iny. Przy­wód­cy zgo­dzi­li się kon­ty­nu­ować ści­słą współ­pra­cę w zakre­sie dosto­so­wa­nia sank­cji oraz pomo­cy gospo­dar­czej, huma­ni­tar­nej, woj­sko­wej i innych form pomo­cy, a tak­że kon­ty­nu­ować współ­pra­cę z part­ne­ra­mi i sojusz­ni­ka­mi na rzecz utrzy­ma­nia jed­no­ści w obli­czu lek­ce­wa­że­nia przez Rosję suwe­ren­no­ści i inte­gral­no­ści tery­to­rial­nej Ukra­iny i ładu mię­dzy­na­ro­do­we­go opar­te­go na zasadach.

Pre­mier zwró­cił uwa­gę na zaan­ga­żo­wa­nie Kana­dy w obro­nę i bez­pie­czeń­stwo sojusz­ni­ków NATO oraz kon­ty­nen­tu pół­noc­no­ame­ry­kań­skie­go. Przed­sta­wił ostat­nie zobo­wią­za­nia Kana­dy w zakre­sie wydat­ków na obro­nę w budże­cie 2022 i omó­wił wspar­cie dla moder­ni­za­cji Dowódz­twa Obro­ny Powietrz­nej Ame­ry­ki Pół­noc­nej (NORAD).

reklama

Pod­czas Szczy­tu Ame­ryk pre­mier i pre­zy­dent podzie­li­li się wspól­nym zaan­ga­żo­wa­niem w temat szczy­tu „Budo­wa­nie zrów­no­wa­żo­nej, odpor­nej i spra­wie­dli­wej przy­szło­ści”. Pre­mier zwró­cił uwa­gę na swo­je zobo­wią­za­nie do wspie­ra­nia wzro­stu gospo­dar­cze­go sprzy­ja­ją­ce­go inklu­zyw­no­ści, odbu­do­wie pan­de­micz­nej, dzia­łań na rzecz kli­ma­tu, zie­lo­nej trans­for­ma­cji i umac­nia­nia demo­kra­cji na pół­ku­li. Pre­mier wyra­ził popar­cie dla part­ner­stwa obu Ame­ryk pre­zy­den­ta Bide­na na rzecz dobro­by­tu gospo­dar­cze­go i ocze­ku­je współ­pra­cy z pre­zy­den­tem i inny­mi part­ne­ra­mi z pół­ku­li w celu popra­wy dobro­by­tu ludzi na całej półkuli.

Pre­mier i pre­zy­dent omó­wi­li nie­le­gal­ną migra­cję i przy­mu­so­we wysie­dle­nia oraz powtó­rzy­li swo­je zobo­wią­za­nie do wspól­nej pra­cy na rzecz zaże­gna­nia pier­wot­nych przy­czyn migra­cji. Pre­mier wyra­ził popar­cie dla Dekla­ra­cji z Los Ange­les w spra­wie migra­cji i ochro­ny oraz swo­je zobo­wią­za­nie do zacie­śnie­nia współ­pra­cy z USA i inny­mi part­ne­ra­mi w odpo­wie­dzi na obec­ne wyzwa­nia huma­ni­tar­ne, zwią­za­ne z ochro­ną i nie­le­gal­ną migra­cją w regionie.

Pre­mier i pre­zy­dent omó­wi­li trwa­ją­cy kry­zys na Haiti.

Przy­wód­cy wska­za­li na pola­ry­zu­ją­ce skut­ki dez­in­for­ma­cji i poważ­ne zagro­że­nie, jakie sta­no­wi dla spo­łe­czeństw oby­wa­tel­skich, zwłasz­cza w Rosji.

Pre­mier i pre­zy­dent roz­ma­wia­li o wza­jem­nym zaan­ga­żo­wa­niu w zacie­śnia­nie współ­pra­cy w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa regio­nal­ne­go i dobrych rzą­dów w regio­nie Indo-Pacy­fi­ku oraz w odnie­sie­niu do rela­cji z Chinami.

Pre­mier i pre­zy­dent pono­wi­li swo­je zobo­wią­za­nie do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i odpor­no­ści łań­cu­cha dostaw i odno­to­wa­li opu­bli­ko­wa­nie dziś wcze­śniej rapor­tu o postę­pach gru­py robo­czej ds. łań­cu­chów dostaw USA-Kana­da­/Ka­na­da-USA.

 

Przy­wód­cy odno­to­wa­li nie­daw­ne wyzwa­nia zwią­za­ne z glo­bal­ny­mi ryn­ka­mi ener­gii i ponow­nie pod­kre­śli­li zna­cze­nie współ­pra­cy na rzecz wzmoc­nie­nia bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go Kana­dy i USA. Uzna­li szan­sę, jaką dla nasze­go wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go ofe­ru­je wzmoc­nio­na współ­pra­ca ener­ge­tycz­na mię­dzy Kana­dą a Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi, że kra­jo­we bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne i dzia­ła­nia na rzecz kli­ma­tu są coraz bar­dziej i nie­ro­ze­rwal­nie ze sobą powią­za­ne, a przej­ście na czy­stą ener­gię zapew­ni bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne i zrów­no­wa­żo­ną przy­szłość dla przy­szłych poko­leń .

Pre­mier i pre­zy­dent odno­to­wa­li zatem wspól­ne zaan­ga­żo­wa­nie w wal­kę ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi i przy­spie­sze­nie zie­lo­nej transformacji.

Pre­mier i pre­zy­dent zwró­ci­li uwa­gę na zna­cze­nie dal­sze­go pro­mo­wa­nia i pie­lę­gno­wa­nia wię­zi han­dlo­wych i inwe­sty­cyj­nych. Pre­mier zauwa­żył, że nało­że­nie ceł na kana­dyj­skie drew­no  wywie­ra dal­szą pre­sję na ceny domów i przy­stęp­ność cenową.

Pre­mier i Pre­zy­dent zwró­ci­li uwa­gę na wyjąt­ko­wość part­ner­stwa kana­dyj­sko-ame­ry­kań­skie­go oraz sze­ro­kie i głę­bo­kie wię­zi mię­dzy­ludz­kie, któ­re nas łączą, oraz pod­kre­śli­li swo­je wza­jem­ne zaan­ga­żo­wa­nie w dal­sze pogłę­bia­nie rela­cji z korzy­ścią dla wszyst­kich naszych obywateli.

Przy­wód­cy uzgod­ni­li, że pre­zy­dent odwie­dzi Kana­dę w naj­bliż­szych miesiącach.