Poli­cja z Otta­wy poin­for­mo­wa­ła, że w lip­cu tego roku pod­czas obcho­dów Dnia Kana­dy w sto­li­cy spo­dzie­wa się więk­szej licz­by pro­te­stów i więk­szych niż zwy­kle tłu­mów , ponie­waż gru­py zwią­za­ne z Kon­wo­jem Wol­no­ści nadal pla­nu­ją protesty.

W oświad­cze­niu Otta­wa Poli­ce Servi­ce (OPS) oświad­czy­ła, że ​​„współ­pra­cu­je z orga­ni­za­to­ra­mi Dnia Kana­dy i “part­ne­ra­mi poli­cyj­ny­mi” w celu wdro­że­nia pla­nu bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go, któ­ry pozwo­li wszyst­kim Kana­dyj­czy­kom i odwie­dza­ją­cym swo­bod­nie i bez­piecz­nie cie­szyć się sto­li­cą pod­czas tej uroczystości”.

Ocze­ku­je się zna­czą­cych zamknięć dróg i zwięk­szo­nej obec­no­ści poli­cji. Poli­cja twier­dzi, że wpro­wa­dza­ne są dodat­ko­we siły z innych służb.

reklama

Kil­ka grup pla­nu­je pro­te­sty w Otta­wie przez całe lato, w tym wie­le klu­czo­wych posta­ci zaan­ga­żo­wa­nych w trwa­ją­cy „Ruch Wolności”.

Ocze­ku­je się, że od 30 czerw­ca pro­te­sty roz­pocz­ną się w mie­ście  na maso­wą ska­lę , kie­dy James Topp, wete­ran prze­mie­rza­ją­cy pie­szo Kana­dę w pro­te­ście prze­ciw­ko pozo­sta­łym ogra­ni­cze­niom wol­no­ści, pla­nu­je zakoń­czyć swo­ją podróż przed  Natio­nal War Memo­rial w cen­trum Ottawy.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be


Topp zamie­rza spo­tkać się z par­la­men­ta­rzy­sta­mi po przy­by­ciu do Ottawy.

Baza pro­te­sta­cyj­na pla­no­wa­na poza Otta­wą. Marsz Top­pa wspie­ra orga­ni­za­cja Vete­rans 4 Fre­edom, jed­na z głów­nych grup odpo­wie­dzial­nych za orga­ni­za­cję pro­te­stu Rol­ling Thun­der, któ­ry miał miej­sce w kwietniu .

„Nie pozwo­li­my, aby warun­ki, któ­re dopro­wa­dzi­ły do ​​​​bez­praw­nych pro­te­stów w lutym, powtó­rzy­ły się. Wyko­rzy­stu­je­my wnio­ski wycią­gnię­te z bez­praw­ne­go pro­te­stu, a tak­że Rol­ling Thun­der i zwią­za­nych z nim pro­te­stów, aby opra­co­wać nasz plan” – napi­sa­no w oświad­cze­niu policji.

„Będzie­my kon­ty­nu­ować podej­ście, któ­re zaka­zu­je pro­te­stów zwią­za­nych z pojaz­da­mi na obsza­rach w miej­scach o zna­cze­niu naro­do­wym i wokół nich”.