16 czerw­ca pod­czas cere­mo­nii w Toron­to współ­or­ga­ni­za­tor­ka Fre­edom Convoy, Tama­ra Lich, zosta­ła uho­no­ro­wa­na przez Justi­ce Cen­ter for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms dorocz­ną Nagro­dą Wol­no­ści Geo­r­ge­’a Jonasa

Odby­ło się to przy peł­nej sali publicz­no­ści, któ­ra zapła­ci­ła od 150 do 500 dola­rów za udział w wyda­rze­niu, któ­re obej­mo­wa­ło  kola­cję, wrę­cze­nie nagród oraz prze­mó­wie­nie felie­to­ni­sty i byłe­go pre­zen­te­ra radio­we­go Rexa Murphy’ego.

“Pani Lich zain­spi­ro­wa­ła Kana­dyj­czy­ków do korzy­sta­nia z ich praw i wol­no­ści zawar­tych w Kar­cie Praw i Swo­bód poprzez aktyw­ny udział w pro­ce­sie demo­kra­tycz­nym i pod­ję­ła ini­cja­ty­wę pomo­cy w zor­ga­ni­zo­wa­niu poko­jo­we­go pro­te­stu  i bycia jed­nym z jego przywódców, 

„Poko­jo­wy pro­test w Otta­wie obu­dził w wie­lu Kana­dyj­czy­kach świa­do­mość nie­spra­wie­dli­wo­ści, łama­nia zasad Kon­sty­tu­cji przez poli­ty­kę obo­wiąz­ko­wych szcze­pień. Pani Lich cier­pia­ła dla spra­wy wol­no­ści, spę­dza­jąc nie­słusz­nie  18 dni w wię­zie­niu i jest przy­kła­dem odwa­gi, deter­mi­na­cji i wytrwa­ło­ści” — czy­ta­my w komu­ni­ka­cie Justi­ce Cen­ter for Con­sti­tu­tio­nal Freedoms

Cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród zosta­ła nazwa­na na cześć zmar­łe­go w 2016 roku Geo­r­ge­’a Jona­sa. Jonas uro­dził się  na Węgrzech w 1935 roku, a po emi­gra­cji z komu­ni­stycz­nych Węgier póź­niej stał się zna­nym kana­dyj­skim pisa­rzem, poetą i publi­cy­stą, któ­ry pod­kre­ślał zna­cze­nie wolności.

W 2021 r. nagro­da zosta­ła wrę­czo­na pod­czas cere­mo­nii onli­ne wszyst­kim Kana­dyj­czy­kom, któ­rzy sprze­ci­wia­ją się nie­kon­sty­tu­cyj­nym blo­ka­dom, któ­rych Cen­trum Spra­wie­dli­wo­ści nazwa­ło „Kana­da­’s Fre­edom Fighters”.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be