Boże Cia­ło w Mississaudze

W nie­dzie­lę 19 czerw­ca 2022 w para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze odby­ły się pierw­sze od dwóch lat uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, bez ogra­ni­czeń pan­de­micz­nych. Pogo­da dopisała.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be