Zwra­ca­my się z ser­decz­ną proś­bą o pomoc dla naszych pod­opiecz­nych — Pola­ków żyją­cych na Ukrainie.

Dzi­siej­sza sytu­acja dla wie­lu naszych roda­ków, głów­nie senio­rów, któ­rzy nie wyje­cha­li po 24-tym lutym do Pol­ski, to zma­ga­nie się z bar­dzo trud­ny­mi realiami.
Rosną­ce ceny żyw­no­ści, ener­gii, opłat komu­nal­nych, brak pod­sta­wo­wych leków w apte­kach, powo­du­je, że nasi pod­opiecz­ni nie radzą sobie w wojen­nej rzeczywistości.

Sta­ra­my się cią­gle prze­ka­zy­wać im pomoc mate­rial­ną i rze­czo­wą ( pacz­ki ), a i to sta­je się coraz trud­niej­sze, gdyż więk­szość naszych spon­so­rów, któ­ra dotych­czas wspie­ra­ła naszych roda­ków, zmie­ni­ła teraz adre­sa­tów pomocy.
Nasi pod­opiecz­ni zarów­no ci na zie­mi lwow­skiej, tar­no­pol­skiej jak i dalej w Char­ko­wie, Kijo­wie czy Żyto­mie­rzu — potrze­bu­ją sta­łej pomo­cy w tym nie­zwy­kle trud­nym czasie.

Będzie­my wdzięcz­ni za oka­za­ną życz­li­wość i zainteresowanie.
Moni­ka i Andrzej Michalak

Fun­da­cja dr Mosinga
https://fundacjamosinga.zgora.eu/