W cią­gu naj­bliż­szych sze­ściu lat Kana­da wyda 4,9 miliar­da dola­rów na moder­ni­za­cję obro­ny kon­ty­nen­tal­nej, poin­for­mo­wa­ła w ponie­dzia­łek mini­ster obro­ny Ani­ta Anand.

Anand przed­sta­wił dłu­go ocze­ki­wa­ny komu­ni­kat o moder­ni­za­cji NORAD w głów­nej bazie lot­ni­czej kana­dyj­skiej armii w Tren­ton w Ontario.

Pro­jekt nie był czę­ścią doku­men­tu poli­ty­ki obron­nej rzą­du libe­ral­ne­go z 2017 roku.

reklama

Sta­ny Zjed­no­czo­ne pokry­wa­ją oko­ło 60 pro­cent kosz­tów NORAD.

Cha­rak­ter NORAD zmie­nił się w ostat­nich latach, ponie­waż prze­jął on dodat­ko­we obo­wiąz­ki w zakre­sie moni­to­ro­wa­nia dróg  mor­skich do Ame­ry­ki Pół­noc­nej i ochro­ny przed cyberatakami.

Remont NORAD obej­mie wymia­nę North War­ning Sys­tem, sie­ci sta­cji rada­ro­wych na Dale­kiej Pół­no­cy. Sys­tem zosta­nie osta­tecz­nie zastą­pio­ny dwo­ma róż­ny­mi typa­mi sys­te­mów rada­ro­wych — jed­nym pół­noc­nym, jed­nym polar­nym — któ­re mają zdol­ność patrze­nia poza horyzont.

Remont obej­mie rów­nież nowe sate­li­ty zbu­do­wa­ne do śle­dze­nia poru­sza­ją­cych się celów na zie­mi oraz ści­śle taj­ną serię zdal­nych czujników. 

Nowa sieć będzie moni­to­ro­wać nie tyl­ko Ark­ty­kę — tra­dy­cyj­ną dome­nę NORAD — ale tak­że dro­gi mor­skie do kon­ty­nen­tu na Pacy­fi­ku i Atlantyku.

Eks­per­ci woj­sko­wi od daw­na ostrze­ga­li, że obec­ny sys­tem nad­zo­ru NORAD nie jest prze­zna­czo­ny do śle­dze­nia poci­sków manew­ru­ją­cych — bro­ni wystrze­li­wa­nej z łodzi pod­wod­nych lub spo­za prze­strze­ni powietrz­nej Ame­ry­ki Pół­noc­nej. Nie jest rów­nież przy­sto­so­wa­ny do poci­sków hiper­so­nicz­nych, któ­re poru­sza­ją się z pręd­ko­ścią wie­lo­krot­nie prze­kra­cza­ją­cą pręd­kość dźwięku.

„Śro­do­wi­sko zagro­że­nia się zmie­ni­ło” – powie­dział Anand, odpo­wia­da­jąc w ponie­dzia­łek na pyta­nie dziennikarza.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nia naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be