Pod­czas skła­da­nia zeznań przed Kon­gre­sem, koor­dy­na­tor­ka reago­wa­nia na COVID w Bia­łym Domu w 2020 r., Debo­rah Birx, przy­zna­ła, że ​​twier­dze­nia, iż ​​szcze­pion­ki prze­ciw COVID zapo­bie­ga­ły prze­no­sze­niu wiru­sa opie­ra­ły się na „nadziei”, a nie na nauce, zaś urzęd­ni­cy publicz­ni byli świa­do­mi powtór­nych infek­cji już pod koniec 2020 r.

„Ist­nia­ły dowo­dy z glo­bal­nej pan­de­mii, że docho­dzi­ło do natu­ral­nej rein­fek­cji” – powie­dzia­ła dr Birx w swo­im zeznaniu.

„A ponie­waż szcze­pion­ka opie­ra­ła się na natu­ral­nej odpor­no­ści, nie moż­na wycią­gnąć wnio­sku, że szcze­pion­ka spraw­dzi się lepiej niż natu­ral­na infekcja”.

reklama

Pomi­mo tego, czo­ło­wi urzęd­ni­cy ds. zdro­wia, tacy jak Antho­ny Fau­ci i ci, któ­rym dora­dzał, kon­ty­nu­owa­li utrwa­la­nie mitu, że szcze­pion­ki są w 90% sku­tecz­ne w zapo­bie­ga­niu prze­no­sze­nia i powta­rza­ją­cych się infekcji.

Pod pre­sją Birx przy­zna­ła, że prze­ko­na­nie Bia­łe­go Domu, iż szcze­pion­ka zapo­bie­ga trans­mi­sji, opie­ra­ło się głów­nie na „nadziei”, a nie na nauce.

„Kie­dy rząd powie­dział nam, że zaszcze­pie­ni nie mogą prze­no­sić wiru­sa [COVID-19], czy to było kłam­stwo, czy to przy­pusz­cze­nie?” zapy­tał kon­gres­man Jim Jordan.

„Myślę, że była nadzie­ja, że ​​szcze­pion­ka zadzia­ła w ten spo­sób” — odpo­wie­dział Birx. „I dla­te­go uwa­żam, że naukow­cy i lide­rzy zdro­wia publicz­ne­go zawsze muszą  jasno mówić, co wie­my, a cze­go nie wiemy”.

Recen­zo­wa­ne bada­nie wyka­za­ło rów­nież, że natu­ral­na odpor­ność jest lep­szym dłu­go­ter­mi­no­wym roz­wią­za­niem moż­li­wych infek­cji COVID, co naukow­cy Pfi­zer pota­jem­nie zare­je­stro­wa­li w ramach Pro­ject Veri­tas w zeszłym roku.

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be