Andrzej Kumor komen­tu­je decy­zję Sądu Naj­wyż­sze­go USA w spra­wie abor­cji i reak­cji władz Kanady.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be