Eme­ry­to­wa­ny gene­rał Rick Hil­lier będzie prze­wod­ni­czył nowej radzie dorad­czej ds. stra­te­gii, zło­żo­nej z byłych gene­ra­łów woj­sko­wych, któ­ra ma dora­dzać ukra­iń­skim Siłom Obro­ny Tery­to­rial­nej. Hil­lier, były dowód­ca wojsk kana­dyj­skich, wezwał do usta­no­wie­nia stre­fy zaka­zu lotów nad Ukrainą.

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be