Tama­ra Lich, któ­ra zasły­nę­ła z uru­cho­mie­nia zbiór­ki GoFund Me na Kon­wój Wol­no­ści, zosta­ła aresz­to­wa­na w Medi­ci­ne Hat w Albercie.

Praw­nik  Keith Wil­son, któ­ry kie­ro­wał zespo­łem praw­nym Fre­edom Convoy, potwier­dził tę wia­do­mość w ponie­dzia­łek wieczorem.

Lich była zwol­nio­na za kau­cją po tym, jak zosta­ła oskar­żo­na o intry­gę, doradz­two w spra­wie intryg i inne zarzu­ty zwią­za­ne z pro­te­sta­mi  w Otta­wie w stycz­niu i lutym tego roku.

reklama

Wil­son powie­dział, że wciąż pró­bu­je usta­lić cha­rak­ter aresz­to­wa­nia, ale uwa­ża, że ​​może ono opie­rać się na zarzu­tach naru­sze­nia warun­ków zwol­nie­nia za kau­cją, któ­re zabra­nia­ją jej korzy­sta­nia z mediów spo­łecz­no­ścio­wych, wypo­wia­da­nia się prze­ciw­ko naka­zom szcze­pień lub „słow­nie, na piśmie, finan­so­wo lub w jaki­kol­wiek inny spo­sób wspie­ra­nie wszyst­kie­go, co jest zwią­za­ne z Kon­wo­jem Wolności”.

Szef ochro­ny kon­wo­ju i były ofi­cer RCMP Dan­ny Bul­ford napi­sał na Twit­te­rze , że oko­licz­no­ści aresz­to­wa­nia Lich spra­wia­ją wra­że­nie, jak­by doty­czył jej nakaz obej­mu­ją­cy całą Kana­dę, co, jak powie­dział, jest „nor­mal­nie zare­zer­wo­wa­ny dla poważ­nych prze­stępstw, takich jak mor­der­stwo., a nie warun­ków kaucji.

Lich wró­ci­ła do Alber­ty w zeszłym tygo­dniu po tym, jak ode­bra­ła w Toron­to nagro­dę Geo­r­ge Jonas Fre­edom Award przy­zna­wa­ną przez Justi­ce Cen­ter for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms. Wygło­si­ła prze­mó­wie­nie o wol­no­ści, w któ­rym nie wspo­mnia­ła sło­wem o konwoju.

Na prze­słu­cha­niu w spra­wie zwol­nie­nia za kau­cją na począt­ku tego mie­sią­ca, pro­ku­ra­tor pró­bo­wał prze­ko­nać sąd, że Lich zła­ma­ła warun­ki zwol­nie­nia za kau­cją ale sędzia  odrzu­cił jego argumentację.

Poli­cja zapo­wie­dzia­ła, że z powo­dów “trans­por­to­wych” Lich może sta­nąć przed sędzią w Otta­wie dopie­ro za 6 dni.
Wyda­je się, że aresz­to­wa­nie to ma bez­po­śred­ni zwią­zek z naru­sze­niem warun­ków zaka­zu uży­wa­nia jakiej­kol­wiek tele­ko­mu­ni­ka­cji prócz roz­mów tele­fo­nicz­nych i SMS

 

Zapra­sza­my do wspie­ra­nia naszej dzia­łal­no­ści poprzez dota­cje oraz odwie­dze­nie naszych stron na Face­bo­oku i w Youtu­be