W 420 kijow­skich loka­lach prze­pro­wa­dzo­no kon­tro­le pod kątem prze­strze­ga­nia reguł godzi­ny poli­cyj­nej; pra­cow­ni­cy woj­sko­wych komend uzu­peł­nień wrę­czy­li 219 męż­czy­znom w wie­ku pobo­ro­wym wezwa­nia do służ­by w armii — poin­for­mo­wa­ła w ponie­dzia­łek agen­cja UNIAN za komen­dan­tem poli­cji Kijo­wa Iwa­nem Wyhiwskim.

Zasad bez­pie­czeń­stwa nie prze­strze­ga­no w dwóch klu­bach — wbrew zarzą­dze­niom władz loka­le pozo­sta­wa­ły otwar­te w godzi­nach noc­nych. Prze­by­wa­ło tam 413 osób, w tym ponad 200 męż­czyzn w wie­ku umoż­li­wia­ją­cym służ­bę wojskową.

“Będzie­my nadal prze­pro­wa­dzać takie kon­tro­le, ponie­waż każ­dy miesz­ka­niec sto­li­cy powi­nien rozu­mieć powa­gę sytu­acji i mieć świa­do­mość zagro­że­nia, jakie nadal ist­nie­je ze stro­ny agre­so­ra (Rosji — PAP). Poru­sza­nie się po mie­ście w cza­sie godzi­ny poli­cyj­nej jest suro­wo zabro­nio­ne, z wyjąt­kiem pojaz­dów spe­cjal­nych i szcze­gól­nych, nagłych sytu­acji” — pod­kre­ślił Wyhiwski.

reklama

Zakaz obo­wią­zu­je w obwo­dzie kijow­skim od nie­dzie­li (26 czerw­ca) do 3 lip­ca w godzi­nach od 23 do 5 rano (od godz. 22 do 4 rano cza­su polskiego).
pap