Kana­da zade­kla­ro­wa­ła moż­li­wość prze­zna­cze­nia 50 milio­nów dola­rów na ura­to­wa­nie ukra­iń­skie­go zbo­ża przed zmar­no­wa­niem. Pre­mier Justin Tru­de­au zapew­nił swo­ich part­ne­rów z G7, że jest gotów do współ­pra­cy i wal­ki z gło­dem spo­wo­do­wa­nym rosyj­ską inwa­zją na Ukra­inę. Spra­wa Rosji i Ukra­iny zdo­mi­no­wa­ła pierw­szy dzień roz­mów w Niem­czech. Wcze­śniej była poru­sza­na tak­że pod­czas spo­tka­nia przy­wód­ców państw Wspól­no­ty Naro­dów w Kiga­li w Rwan­dzie. Będzie też głów­nym tema­tem w cza­sie szczy­tu NATO w Madrycie.

Z powo­du nie­do­bo­rów zbo­ża dużej czę­ści Afry­ki gro­zi głód. Tru­de­au i inni lide­rzy obar­czy­li winą Rosję, wska­zu­jąc na nisz­cze­nie silo­sów zbo­żo­wych i ogra­ni­cza­nie eks­por­tu poprzez blo­ko­wa­nie por­tów. W zeszłym tygo­dniu pod­czas rosyj­skie­go bom­bar­do­wa­nia rakie­ta tra­fi­ła w zakład prze­cho­wu­ją­cy olej roślin­ny w Miko­ła­jo­wie, będą­cy wła­sno­ścią kana­dyj­sko-duń­skiej fir­my Viterra.

W oświad­cze­niu wyda­nym na koniec dnia w nie­dzie­lę, Kana­da obie­ca­ła dostar­czyć na Ukra­inę sprzęt do prze­cho­wy­wa­nia zbo­ża, tak by moż­na było zacho­wać tego­rocz­ne zbio­ry i dostar­czyć je na rynek. Mini­ster rol­nic­twa Marie-Clau­de Bibe­au powie­dzia­ła, że prze­ka­za­ne mogą być np. mobil­ne silosy.

reklama

Jeśli cho­dzi o rodzi­me zbio­ry, to Kana­da spo­dzie­wa się, że w tym sezo­nie pro­duk­cja mąki będzie o 44 proc. więk­sza niż w zeszłym, powie­dzia­ła mini­ster Bibe­au. Dzię­ki temu będzie moż­na zwięk­szyć zaopa­trze­nie dla kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się, a tak­że dla Bli­skie­go Wscho­du, Azji i Afry­ki. Pani mini­ster zapew­ni­ła, że kana­dyj­scy rol­ni­cy robią co mogą, by pomóc kra­jom, któ­rym gro­zi głód.

Pre­mier Tru­de­au przy­le­ciał do Nie­miec w nie­dzie­lę rano. W Mona­chium witał go m.in. były lider libe­ra­łów i amba­sa­dor Kana­dy w Niem­czech, Ste­pha­ne Dion. Następ­nie Tru­de­au pole­ciał śmi­głow­cem do zam­ku Elmau w Alpach Bawar­skich, gdzie odby­wa­ło się spo­tka­nie G7. Spo­tkał się z bry­tyj­skim pre­mie­rem Bori­sem John­so­nem, a następ­nie pod­czas spo­tka­nia z całym gro­nem G7 zapew­nił, że Kana­da będzie odcho­dzić od paliw kopal­nych. Kana­dyj­ski pre­mier roz­ma­wiał też z kanc­le­rzem Nie­miec Ola­fem Schol­zem na temat potrze­by inwe­sty­cji w infra­struk­tu­rę, co pomo­gło­by Euro­pie unie­za­leż­nić się od rosyj­skiej ropy. Dodał przy tym, że Kana­da mogła­by być czę­ścią wypra­co­wa­nych rozwiązań.