W Toron­to dzia­ła już ponad 50 base­nów. W sobo­tę otwar­to 45, w któ­rych moż­na pły­wać w week­end i wie­czo­ra­mi. Ponad­to w ostat­nim tygo­dniu otwar­tych, ale tyl­ko w okre­ślo­nych godzi­nach, było 10 obiektów.

Wszyst­kie miej­skie base­ny w Toron­to ruszą już peł­ną parą w czwar­tek 30 czerw­ca. Wte­dy też zosta­ną otwar­te bro­dzi­ki dla dzie­ci. Od maja dzia­ła­ją już fontanny.

W tym roku oso­by, któ­re chcą popły­wać rekre­acyj­nie, nie muszą rezer­wo­wać miejsc. Rezer­wa­cje są dostęp­ne tyl­ko w przy­pad­ku pły­wa­nia na torach i zajęć Aqu­afit. Wol­ne miej­sca poja­wia­ją się w czwart­ki o 8 rano na tydzień do przo­du. Infor­ma­cje o miej­skich base­nach znaj­du­ją się na stro­nie mia­sta w dzia­le Swim & Water Play. W zakład­ce Pool Clo­su­res & Servi­ce znaj­du­ją się z kolei aktu­al­ne listy otwar­tych i zamknię­tych obiektów.

reklama

Dzie­ci poni­żej 10 roku życia mogą prze­by­wać na base­nie odkry­tym pod opie­ką oso­by doro­słej i/lub muszą umieć pły­wać. Pły­wa­nie na torach na base­nach odkry­tych jest bez­płat­ne dla doro­słych i dzie­ci powy­żej 7 roku życia, ale opie­ku­no­wie muszą przez cały czas nad­zo­ro­wać dzie­ci. Oso­by przy­cho­dzą­ce na basen są zobo­wią­za­ne do bez­względ­ne­go słu­cha­nia ratowników.