Były Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­ski Adam Bod­nar napi­sał apel, w któ­rym doma­ga się pra­wa gło­su w wybo­rach samo­rzą­do­wych dla uchodź­ców wojen­nych z Ukrainy.

„Uwa­żam, że miesz­ka­ją­cy na sta­łe w Pol­sce oby­wa­te­le Ukra­iny, podob­nie jak oby­wa­te­le UE, powin­ni mieć pra­wo udzia­łu w zbli­ża­ją­cych się wybo­rach samo­rzą­do­wych” – oświad­czył w felie­to­nie dla „Gaze­ty Wybor­czej” Adam Bodnar.

Jeśli nie będą mogli pójść do wybo­rów, to będą z nami żyli i miesz­ka­li, ale zosta­ną posta­wie­ni w sytu­acji mil­cze­nia – argu­men­tu­je   były Rzecz­nik Praw Obywatelskich.

reklama

Bod­nar zwra­ca uwa­gę m.in. na obo­wią­zu­ją­cą już spe­cu­sta­wę, któ­ra doty­czy naszych gości z Ukra­iny Pol­skie spo­łe­czeń­stwo coraz bar­dziej zra­sta się ze spo­łecz­no­ścią ukra­iń­skich migran­tów i uchodź­ców, co widzi­my w auto­bu­sach, teatrach, kinach, szko­łach, a tak­że w przed­szko­lach. War­to posta­wić krop­kę nad „i” – czytamy.

„Skraj­nie szko­dli­wa posta­wa byłe­go RPO. Pan Bod­nar chy­ba zapo­mniał jakie­mu pań­stwu słu­żył jako urzęd­nik. To jest pro­sta dro­ga do roz­sa­dze­nia bez­pie­czeń­stwa poli­tycz­ne­go Pol­ski, któ­re i tak jest dziś zachwia­ne” – sko­men­to­wał Michał Urba­niak, poseł Kon­fe­de­ra­cji. Inni komen­tu­ją­cy przy­po­mi­na­ją, że art. 62 Kon­sty­tu­cji RP – na któ­rą tak czę­sto dotych­czas powo­ły­wał się Bod­nar – mówi jasno, że pra­wo gło­su mają wyłącz­nie oby­wa­te­le Polski.

za legaartis.p