Pięć osób, w tym dwo­je dzie­ci, tra­fi­ło do szpi­ta­la po zatru­ciu chlo­rem na base­nie w North York. Do zda­rze­nia doszło na base­nie LA Fit­ness w rejo­nie Shep­pard Ave­nue West i Yon­ge Stre­et. Straż pożar­na otrzy­ma­ła wezwa­nie w czwar­tek po 5 po południu.

Ratow­ni­cy, któ­rzy zja­wi­li się na miej­scu, powie­dzie­li, że kil­ka osób mia­ło kło­po­ty z oddy­cha­niem. Dzie­sięć osób zosta­ło zba­da­nych na miej­scu i poło­wę z nich prze­wie­zio­no do szpitala.

Stra­ża­cy i ratow­ni­cy medycz­ni prze­pro­wa­dzi­li dekon­ta­mi­na­cję basenu.

reklama

EMS poin­for­mo­wa­ło, że na miej­sce wezwa­no też przed­sta­wi­cie­li mini­ster­stwa pra­cy, któ­rzy będą pro­wa­dzić śledztwo.