22-let­ni Tyre­se Camp­bell-Fra­ser z Toron­to usły­szał 97 zarzu­tów zwią­za­nych z oszu­stwa­mi i wysta­wia­niem fał­szy­wych cze­ków. Poli­cja poda­ła, że oszust dzia­łał przez 10 mie­się­cy mię­dzy kwiet­niem 2021 a lutym 2022 roku. W tym cza­sie Camp­bell-Fra­ser kon­tak­to­wał się z oso­ba­mi zamiesz­cza­ją­cy­mi ogło­sze­nia o sprze­da­ży np. dro­gich butów czy ubrań za pośred­nic­twem Kiji­ji, Face­bo­ok Mar­ket­pla­ce i Snap­chat. Męż­czy­zna uma­wiał się na obej­rze­nie sprze­da­wa­nych przed­mio­tów i pła­cił za nie fał­szy­wy­mi cze­ka­mi, któ­re były depo­no­wa­ne przez ban­ko­wość internetową.

Cze­ki były wysta­wia­ne na więk­szą kwo­tę niż cena danej rze­czy, dla­te­go ofia­ry musia­ły zwra­cać oszu­sto­wi róż­ni­cę, tłu­ma­czy poli­cja. Cze­ki były potem jed­nak wstrzy­my­wa­ne i osta­tecz­nie oka­zy­wa­ło się, że są fał­szy­we. Zanim jed­nak to się sta­ło, męż­czy­zna miał już i pie­nią­dze, i kupio­ną rzecz.

Podej­rza­ny został aresz­to­wa­ny 27 czerw­ca. Poli­cja opu­bli­ko­wa­ła zdję­cie zatrzy­ma­ne­go, bo śled­czy podej­rze­wa­ją, że ofiar oszu­sta może być więcej.

reklama