1 lip­ca onta­ryj­ska akcy­za na ben­zy­nę zosta­ła obni­żo­na o 5,7 cen­ta na litrze. Obni­żo­na staw­ka ma obo­wią­zy­wać przez sześć miesięcy.

Na mocy usta­wy przy­ję­tej wio­sną obni­żo­ny poda­tek obej­mu­je też olej napę­do­wy – w tym przy­pad­ku akcy­za będzie niż­sza o 5,3 cen­ta, rów­nież przez pół roku.

Rząd poin­for­mo­wał, że obniż­ka akcy­zy to koszt rzę­du 645 milio­nów dola­rów. Pre­mier Doug Ford zapo­wie­dział, że roz­wa­ży prze­dłu­że­nie obniż­ki po 31 grud­nia, jeśli infla­cja będzie utrzy­my­wać się na wyso­kim pozio­mie. Pre­mier dodał, że tań­sze pali­wo i znie­sie­nie opłat za prze­dłu­że­nie waż­no­ści tablic reje­stra­cyj­nych pozwo­li prze­cięt­ne­mu gospo­dar­stwu domo­we­mu posia­da­ją­ce­mu jeden samo­chód zaosz­czę­dzić 465 dol. w tym roku.

reklama

Ford doma­ga się też tym­cza­so­we­go znie­sie­nia podat­ku węglo­we­go, któ­re­go staw­ka wyno­si 11 proc. na litr.

Począw­szy od lip­ca onta­ryj­czy­cy mają dosta­wać cze­ki na rabat od podat­ku węglo­we­go. Płat­no­ści mają być doko­ny­wa­ne kwar­tal­nie. W lip­cu zosta­ną wysta­wio­ne dwa cze­ki za pierw­sze dwa kwar­ta­ły bie­żą­ce­go roku. Kolej­ne płat­no­ści nastą­pią we wrze­śniu 2022 i stycz­niu 2023.

W Onta­rio litr pali­wa kosz­tu­je śred­nio pra­wie 2 dola­ry. Roger McK­ni­ght, głów­ny ana­li­tyk ds. paliw w En-Pro, mówił, że w pią­tek cena ben­zy­ny na więk­szo­ści sta­cji mia­ła spaść śred­nio o 11 cen­tów do pozio­mu 193,3 cen­ta za litr w GTA. W sobo­tę pro­gno­zo­wa­ne ceny mia­ły dojść do 186,9 cen­ta za litr.

Poza obniż­ką akcy­zy spad­ko­wi cen na sta­cjach ben­zy­no­wych sprzy­ja zwięk­sze­nie ame­ry­kań­skich zapa­sów i spa­dek zapo­trze­bo­wa­nia na ben­zy­nę, olej napę­do­wy i pali­wo lot­ni­cze za naszą połu­dnio­wa granicą.