Ame­ry­kań­scy i zachod­ni sojusz­ni­cy od mie­się­cy zaopa­tru­ją Ukra­inę w broń  z cza­sów sowiec­kich, ale ta zaczy­na się koń­czyć. Aby unik­nąć brakpw USA sta­ra­ją się jed­no­cze­śnie pozy­skać wię­cej sowiec­kie­go sprzę­tu i uła­twić przej­ście na uzbro­je­nie NATO.

“Zapa­sy sprzę­tu typu radziec­kie­go kur­czą się. To nie zna­czy, że osią­gnę­li­śmy dno. Nadal ist­nie­ją źró­dła amu­ni­cji. Ist­nie­ją źró­dła sprzę­tu” — powie­dział wyso­ki ran­gą urzęd­nik obro­ny USA na brie­fin­gu 24 czerwca.

Ukra­iń­ska armia i jej prze­mysł obron­ny zosta­ły zbu­do­wa­ne wokół radziec­kie­go i rosyj­skie­go stan­dar­do­we­go sprzę­tu, bro­ni strze­lec­kiej, czoł­gów, hau­bic i innej bro­ni nie­kom­pa­ty­bil­nej z bro­nią na zachodzie.

reklama

 

Sta­ny Zjed­no­czo­ne prze­wo­dzą wysił­kom na rzecz trans­fe­ru amu­ni­cji, czę­ści i dodat­ko­wych dostaw z kra­jów byłe­go Związ­ku Radziec­kie­go, któ­re odpo­wia­da­ły­by potrze­bom Ukrainy.

Ame­ry­kań­skie hau­bi­ce dostar­czo­ne Ukra­ine uży­wa­ją na przy­kład poci­sków 155 mm, któ­re są nie­zgod­ne z ich wła­sny­mi haubicami.

Admi­ni­stra­cja Bide­na prze­wi­du­je, że Ukra­ina i jej sąsie­dzi będą uży­wać wię­cej zachod­nie­go sprzę­tu w per­spek­ty­wie dłu­go­ter­mi­no­wej. “Ukra­ina potrze­bu­je sze­ro­kiej gamy nowo­cze­sne­go, cięż­kie­go sprzę­tu zgod­ne­go ze stan­dar­dem NATO”.