Zmarł autor trój­le­ko­wej tera­pii lecze­nia Covid-19, dr Zelenko

Dr Vla­di­mir Zev Zelen­ko, orto­dok­syj­ny Żyd i czło­nek ruchu Luba­wicz, zmarł w czwar­tek na raka w wie­ku 49 lat. Zelen­ko stał się słyn­ny po wpro­wa­dze­niu trój­le­ko­wej kom­bi­na­cji hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny, siar­cza­nu i azy­tro­my­cy­ny do lecze­nia ambu­la­to­ryj­ne­go COVID-19, któ­re pro­mo­wał jako Pro­to­kół Zelenko.

Vla­di­mir Zelen­ko uro­dził się w Kijo­wie (wów­czas część sowiec­kiej Ukra­iny), w 1973 roku. Jego rodzi­na prze­nio­sła się do USA, gdy miał trzy lata i osie­dli­ła się w dziel­ni­cy She­ep­she­ad Bay na Bro­okly­nie w Nowym Jor­ku. Uzy­skał sto­pień dok­to­ra medy­cy­ny w 2000 roku na Sta­te Uni­ver­si­ty of New York w Buf­fa­lo, a następ­nie spe­cja­li­zo­wał się w medy­cy­nie rodzinnej.

21 mar­ca 2020 roku Zelen­ko opu­bli­ko­wał na YouTu­be i Face­bo­oku film skie­ro­wa­ny do pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa, w któ­rym twier­dził, że z powo­dze­niem prze­te­sto­wał eks­pe­ry­men­tal­ne lecze­nie COVID-19 na set­kach pacjen­tów z obja­wa­mi podob­ny­mi do koro­na­wi­ru­sa. Opi­sał lecze­nie jako kom­bi­na­cję trzech leków skła­da­ją­cą się z leków prze­ciw­ma­la­rycz­nych hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny, anty­bio­ty­ku azy­tro­my­cy­ny i siar­cza­nu (zinc sul­fa­te), a osiem dni póź­niej opu­bli­ko­wał list otwar­ty do Trum­pa z podob­ny­mi twierdzeniami.

W Korei leka­rze uży­wa­li chlo­ro­chi­ny lub hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny – w rze­czy­wi­sto­ści śro­dek ten był zna­ny z tego, że jest sku­tecz­ny w erze SARS-CoV‑1. Zelen­ko wie­dział, że został zasu­ge­ro­wa­ny, aby pomóc w infek­cjach wiru­so­wych dróg odde­cho­wych. I dowie­dział się że leka­rze w Mar­sy­lii sto­so­wa­li anty­bio­tyk azy­tro­my­cy­nę w lecze­niu paten­tów Covid.

W lip­cu 2020 r., mie­siąc po tym, jak FDA wyco­fa­ła zezwo­le­nie na sto­so­wa­nie hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny w kecze­niu  COVID-19, Zelen­ko został współ­au­to­rem retro­spek­tyw­ne­go bada­nia 141 pacjen­tów ambu­la­to­ryj­nych COVID-19, u któ­rych pza­sto­so­wa­no kom­bi­na­cję, hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny i azy­tro­my­cy­ny. Bada­nie Zelen­ko porów­na­ło wyni­ki leczo­nych pacjen­tów z wyni­ka­mi nie­le­czo­nych pacjen­tów w jego spo­łecz­no­ści sta­nu Nowy Jork, któ­rzy rze­ko­mo mie­li 15,4% wskaź­nik hospitalizacji.

Na pod­sta­wie swo­ich badań Zelen­ko twier­dził, że jego tera­pia sko­ja­rzo­na “spo­wo­do­wa­ła pię­cio­krot­nie mniej hospi­ta­li­za­cji i zgo­nów”. W grud­niu 2020 roku Twit­ter zawie­sił kon­to Zelen­ki . W 2021 roku Zelen­ko zaczął sprze­da­wać suple­ment die­ty o nazwie Z‑Stack, któ­ry zawie­rał i kil­ka witamin.

W stycz­niu 2022 roku Zelen­ko stwier­dził, że dzie­ci są bar­dziej nara­żo­ne na śmierć z powo­du szcze­pio­nek prze­ciw­ko COVID-19 niż z powo­du COVID-19.

Zelen­ko był dwu­krot­nie żona­ty i był ojcem ośmior­ga dzieci.